Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. WYSTARTUJ Z POWEREM!. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych. Uczestnikami projektu są os. bierne zawodowo, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, do 29 roku życia.

 

W ramach projektu chcemy zakupić miejsca na szkoleniach otwartych, odbywających się w mieście Bydgoszcz:

 

  • Kurs spawacza MMA i MAG – liczba godzin szkolenia min. 100 h (przewidywana liczba uczestników: 0-5 os.)
  • Kurs spawacza MMA i TIG – liczba godzin szkolenia min. 100 h (przewidywana liczba uczestników: 0-5 os.)

 

UWAGA: Zamawiający w ramach niniejszego postepowania nie zobowiązuje się do zakupu konkretnej liczby miejsc szkoleniowych, gdyż uzależnione jest to od wniosków płynących z indywidualnych planów działania opracowanych dla uczestników zgłaszających się do udziału w projekcie.

 

Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny/zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu.

 

Celem jest przygotowanie uczestnika do uzyskania kwalifikacji i/lub kompetencji w zawodzie spawacza metodą MMA i MAG lub MMA i TIG, w tym przygotowanie do egzaminów, które pozwolą na uzyskanie uprawnień spawacza w zakresie metod przewidzianych powyższym szkoleniem.

 

Miejsce realizacji szkolenia: zaleca się aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w mieście Bydgoszcz.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny szkolenia (wycena powinna obejmować zarówno koszty szkolenia, jak i przeprowadzenia egzaminów).

 

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 10 dni roboczych od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 2 miesiące (tj. w okresie od 14/09/2021 do 31/11/2021)

 

Tryb szkolenia: weekendowy lub stacjonarny

 

Wymogi w zakresie wykonawcy:

  • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowychoraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
  • Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dot. organizowania i przeprowadzania kursów w danym zakresie,
  • Zapewnienie sali wyposażonej w sprzęt i oprogramowanie adekwatne do przedmiotu szkolenia,
  • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji; min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia, wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające prowadzenie szkolenia,
  • Zapewnienie uczestnikowi przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
  • Przeprowadzenie i opłacenie egzaminów potwierdzających nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje (uzyskanie uprawnień),
  • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
  • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM (załącznik nr 2) i PROPONOWANY HARMONOGRAM KURSU oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ i OPIS PROFIKU KANDYDATA KURSU, oraz ANKIETĘ (załącznik nr 4).

 

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 07/09/2021 r.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/powertorun/

 

Załączniki: 

Zał. nr 1 Formularz oferty

 Zał. nr 2 Program szkolenia_wzór

Zał. nr 3 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanychz Europejskiego Funduszu Społecznego

Zał. nr 4 Ankieta badająca zdolność organizacyjno-kadrową podmiotu w związku z PDO

Umowa na świadczenie usług szkoleniowych – zakup miejsca_wzór

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Martyna Hanzel
tel: 575 521 600
e-mail: martyna.hanzel@jmm.net.pl

 

Skip to content