Firma JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. WYSTARTUJ Z POWEREM!. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych. Uczestnikami projektu są os. bierne zawodowo, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, do 29 roku życia. W ramach projektu chcemy zakupić miejsca szkoleniowe z zakresu:

 

 1. Kurs spawania metodą MMA oraz TIG na terenie miasta Włocławek (planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 2 os.)
 2. Kurs spawania metodą MMA oraz MAG na terenie miasta Bydgoszcz (planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 1 os.)

UWAGA: Zamawiający w ramach niniejszego rozeznania nie zobowiązuje się do zakupu konkretnej liczby miejsc szkoleniowych, gdyż uzależnione jest to od wniosków płynących z indywidualnych planów działania opracowanych dla uczestników zgłaszających się do udziału w projekcie.

Celem jest uzyskanie przez uczestnika kwalifikacji i/lub kompetencji potwierdzonych egzaminem przeprowadzonym na zakończenie kursu i zdobycie Certyfikatu.

Termin realizacji umowy: Od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.12.2021 r.

Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny/zewnętrzny nie jest wliczany do godzin szkolenia.

Miejsce realizacji szkolenia: zaleca się aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, na terenie miasta wskazanego w danej części zamówienia.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny szkolenia (w wycenie powinno zawierać się wynagrodzenie trenera, wynajem sali oraz materiały szkoleniowe).

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 7 dni od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 1 miesiąc.

Tryb szkolenia: weekendowy lub stacjonarny

Wymogi w zakresie wykonawcy:

 • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
 • Zapewnienie dostępu do platformy e-learningowej;
 • Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dot. organizowania i przeprowadzania kursów w danym zakresie,
 • Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje,
 • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
 • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego rozpoznania

 

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM i PROPONOWANY HARMONOGRAM KURSU, OPIS PROFILU KANDYDATA KURSU oraz ANKIETĘ (załącznik do maila).

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź najdalej do 06.10.2021 r. na adres email: daria.juras@jmm.net.pl oraz osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: JMM Sp. z o. o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski), Regionalne Biuro Projektu, ul. Bukowa 27 lok. 23, 87-100 Toruń.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/powertorun/

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1_formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2_wzór umowy na zakup miejsc szkoleniowych
 3. Załącznik nr 3_ Ankieta badająca zdolność organizacyjno-kadrową podmiotu w związku z PDO
 4. Załącznik nr 4_Lista sprawdzająca kwalifikacje
 5. Załącznik nr 5_wzór programu szkolenia

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Informacja o wybranych wykonawcach:

_____________________________________________

1. Kurs spawania metodą MMA oraz TIG na terenie miasta Włocławek (planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 2 os.) 

Nazwa i adres oferenta: 

CENTRO PLUS Andrzej Rafalski, ul. Jesionowa 1, 87-800 Włocławek

_____________________________________________

2. Kurs spawania metodą MMA oraz MAG na terenie miasta Bydgoszcz (planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 1 os.)

Nazwa i adres oferenta: 

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne
ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

_____________________________________________

 

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Daria Juras
tel: 570 008 290
e-mail: daria.juras@jmm.net.pl

 

Skip to content