ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0140/SZKOLENIA/05

 

 

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa małopolskiego, tj. na terenie powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego oraz olkuskiego (gminy Olkusz, Klucze. Bukowno, Bolesław) projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Wystartuj z POWER-em!”. Uczestnikami projektu są osoby do 30-stego roku życia.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup min. 1 max. 4  miejsc szkoleniowych z zakresu ABC przedsiębiorczości w formule e-learningowej.

Termin realizacji umowy: Od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.05.2020 r. 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny szkolenia.

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 7 dni od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 1 miesiąc.

Tryb szkolenia: online

Wymogi w zakresie wykonawcy:

  • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
  • Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dot. organizowania i przeprowadzania kursów w danym zakresie,
  • Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje,
  • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
  • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.

Do wyceny proszę załączyć także PROGRAM, PROPONOWANY HARMONOGRAM KURSU oraz ANKIETĘ (załącznik do treści rozeznania rynku)

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 07.02.2020 r. na adres email: marta.kulig@jmm.net.pl oraz osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: JMM Mariusz Lewandowski, Regionalne Biuro Projektu, ul. Zawierciańska 6/5, 32-310 Klucze.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/wzp/

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Wzór umowy
  3. Ankieta badająca zdolność organizacyjną w związku z powierzeniem danych osobowych

 

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Marta Kulig
tel: 791 332 900
e-mail: marta.kulig@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content