ROZEZNANIE RYNKU NR POWER0140/SZKOLENIA/09

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0140/SZKOLENIA/09

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa małopolskiego, tj. na terenie powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego oraz olkuskiego (gminy Olkusz, Klucze. Bukowno, Bolesław) projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Wystartuj z POWER-em!”. Uczestnikami projektu są osoby do 30-stego roku życia.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup min. 1 max. 6  miejsc szkoleniowych na kurs (G1) Eksploatacja- Szkolenie SEP do 1kV. Kurs zakończony egzaminem nadającym kwalifikacje liczba godzin szkoleniowych min. 8h

UWAGA: Zamawiający w ramach niniejszego postepowania nie zobowiązuje się do zakupu konkretnej liczby miejsc szkoleniowych, gdyż uzależnione jest to od wniosków płynących z indywidualnych planów działania opracowanych dla uczestników zgłaszających się do udziału w projekcie.

 

Termin realizacji umowy: Od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.05.2020 r.

Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny/zewnętrzny nie jest wliczany do godzin szkolenia.

Miejsce realizacji szkolenia: zaleca się aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie województwa małopolskiego.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny szkolenia (w wycenie powinno zawierać się wynagrodzenie trenera, wynajem sali, materiały szkoleniowe oraz egzamin).

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 10 dni od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 2 miesiące.

Tryb szkolenia: stacjonarny lub weekendowy

Wymogi w zakresie wykonawcy:

 • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
 • Zapewnienie sali wyposażonej w sprzęt i oprogramowanie adekwatne do przedmiotu

szkolenia

 • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji; min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia, wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające prowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie uczestnikowi przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
 • Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dot. organizowania i przeprowadzania kursów w danym zakresie,
 • Przeprowadzenie i opłacenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje,
 • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
 • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego rozpoznania

.

Do wyceny proszę załączyć także PROGRAM, PROPONOWANY HARMONOGRAM KURSÓW oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ oraz ANKIETĘ (załącznik do maila).

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 28.09.2020 r. na adres email: marta.kulig@jmm.net.pl oraz osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: JMM Mariusz Lewandowski, Regionalne Biuro Projektu, ul. Zawierciańska 6/5, 32-310 Klucze.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/wzp/

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
 2. Załącznik-nr-2_wykaz-godzin-trenerskich
 3. Załącznik nr 3_Wzór umowy
 4. Załącznik-nr-4_wzór-programu-szkolenia
 5. Załącznik nr 5_Ankieta-badająca-zdolność-organizacyjno-kadrową-podmiotu-w-związku-z-PDO

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Marta Kulig
tel: 791-332-900

Skip to content