ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0141/SZKOLENIA/09

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa małopolskiego, tj. na terenie powiatów: krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego oraz olkuskiego (gminy Wolbrom i Trzyciąż) projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Z POWERem – WSPARCIE NA STARCIE!”. Uczestnikami projektu są osoby do 29-go roku życia.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup 2 miejsc szkoleniowych na kurs opiekuna medycznego.

UWAGA: Zamawiający w ramach niniejszego rozeznania nie zobowiązuje się do zakupu konkretnej liczby miejsc szkoleniowych, gdyż uzależnione jest to od wniosków płynących z indywidualnych planów działania opracowanych dla uczestników zgłaszających się do udziału w projekcie.

Termin realizacji umowy: Od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.05.2021 r. 

Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny/zewnętrzny nie jest wliczany do godzin szkolenia.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny szkolenia (w wycenie powinno zawierać się dostęp do platformy e-learningowej, koszt egzaminu wewnętrznego/zewnętrznego oraz wydruk certyfikatów).

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 7 dni od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 1 miesiąc.

Tryb szkolenia: e-learningowy

Wymogi w zakresie wykonawcy:

  • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
  • Zapewnienie dostępu do platformy e-learningowej;
  • Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dot. organizowania i przeprowadzania kursów w danym zakresie,
  • Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje,
  • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
  • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego rozpoznania

 

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM i PROPONOWANY HARMONOGRAM KURSU, OPIS PROFILU KANDYDATA KURSU oraz ANKIETĘ (załącznik do maila).

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź najdalej do 03.02.2021 r. na adres email: daria.juras@jmm.net.pl oraz osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: JMM Mariusz Lewandowski, Regionalne Biuro Projektu, ul. Zawierciańska 6/5, 32-310 Klucze.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/zpwns/

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2_Wzór umowy
  3. Załącznik nr 3_Ankieta-badająca-zdolność-organizacyjno-kadrową-podmiotu-w-związku-z-PDO
  4. Załącznik nr 4_Lista sprawdzająca kwalifikacje

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Skip to content