ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0141/MENTOR/02

 

 

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa małopolskiego, tj. na terenie powiatów: krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego oraz olkuskiego (gminy Wolbrom i Trzyciąż) projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Z POWERem – WSPARCIE NA STARCIE!”. Uczestnikami projektu są osoby do 30-stego roku życia.

 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług wsparcia mentorskiego udzielanego Uczestnikom Projektu (min.1 max. 45 osób). Zamawiający przewiduje przeznaczyć od min. 1 do max. 20 godz. zegarowych mentoringu na rzecz 1 uczestnika projektu. 

 

Termin realizacji umowy: Od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.05.2021 r.

Okres świadczenia usługi trwa bezwzględnie przez cały okres udziału uczestnika w projekcie (szacuje się, od 2 do 6 miesięcy) w zależności od potrzeb uczestników i długości ścieżki wsparcia wynikającej z IPD[1]).  Terminarz spotkań będzie ustalany indywidualnie pomiędzy Mentorem a uczestnikiem z obowiązkiem poinformowania Zamawiającego o miejscu i terminie/wymiarze spotkania.

 

Celem niniejszej usługi jest wsparcie uczestników m.in. w powrocie na otwarty rynek pracy poprzez zmianę ich postaw z biernej na aktywną – u min. 80%UP/NEET, co w konsekwencji powinno przyczynić się do zwiększenia szans na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia przez uczestników projektu. Mentoring jako narzędzie rozwoju osobistego, ma za zadanie wspierać u UP proces odbudowy i/lub podtrzymywać umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (w domu).

Usługa ma charakter bezpośrednich spotkań i kontaktów z uczestnikiem. Spotkania mogą odbyć się w biurze proj., w miejscach publicznych (parkach, restauracjach, przychodniach) ale również w miejscu zamieszkania UP. Koncepcja realizacji usługi powinna opierać się na rezultatach i modelu „PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji młodych osób bezrobotnych” (http://lubuskimentoring.pl/).

Aby utrzymać relację dopuszczalny będzie także kontakt telefoniczny/email. Relacja Trener (mentor)-Uczestnik powinna mieć układ partnerski, który umożliwi Uczestnikowi pozostającemu bez pracy na stopniowe przyjmowanie odpowiedzialności za znalezienie sobie miejsca na rynku pracy, przeciwdziałając tym samym postawie wyuczonej bezradności, postawom zależnym i roszczeniowym. Wstępny dobór par odbywa się na podstawie kwestionariusza preferencji Uczestnika (m.in. płeć, zainteresowania, miejsce zamieszkania itp.). Ostateczny dobór par zatwierdza Kierownik Projektu. Miejsca spotkań – neutralne, poza sferą prywatną. Miejsca spotkań w przypadku wymagalności zapewni Zamawiający.

Podstawowe zadania Mentora, które powinny stanowić zachętę i motywację UP do realizacji własnych przedsięwzięć, to:

 • dzielenie się pomysłami i myślami,
 • ocenianie i motywowanie własnych zachowań,
 • konfrontowanie doświadczeń i decyzji przez samoocenę,
 • rozważanie z różnych perspektyw sytuacji wpływających na życie uczestnika (obszary: praca, edukacja, rodzina, czas wolny),
 • rozwój własnej kariery i osiągnięć,
 • branie odpowiedzialności za własny rozwój i za decyzje,
 • zdobywanie nowych doświadczeń

 

Wymagania wobec wykonawcy:

 • Wykształcenie min. średnie;
 • 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług doradczych/mentoringu na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społeczno – zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, które nie pracują, nie kształcącą się i nie szkolą się (tzw. młodzież NEET), w tym osobami z niepełnosprawnościami, zweryfikowane w oparciu o załączone CV kandydata na mentora
 • wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne z zakresu objętego usługą, zgodnie z podręcznikiem „MENTORING INNOWACYJNA METODA AKTYWIZACJI MŁODYCH OSÓB BEZROBOTNYCH” http://lubuskimentoring.pl (Załącznik nr 4 do niniejszego rozeznania).
 • Przedstawienie propozycji konspektu mentoringu zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszego rozeznania, z uwzględnieniem znajomości specyfiki obszaru, na którym realizowany jest projekt, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy, rodzaju działających podmiotów gospodarczych oraz innych instytucji pomocy i integracji społecznej i zawodowej, w tym publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy.
 • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy;
 • Przeprowadzenie usługi doradczej przez osoby posiadające doświadczenie w zakresie prowadzenia wsparcia motywacyjnego (mentorskiego) na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem osób biernych zawodowo, NEET, w tym osobami z niepełnosprawnościami;
 • Wypełniania dokumentacji projektu (np. kart i raportów mentorskich) zgodnie z przekazanymi wzorami na etapie podpisania umowy;
 • Uczestnictwa w działaniach ewaluacyjnych projektu (odpowiadanie na maile, telefony, ewentualny udział w spotkaniach podsumowujących, wypełnianie sprawozdań, ankiet ewaluacyjnych);
 • Ochrona danych osobowych oraz współpraca z personelem projektu;
 • Informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej;
 • Prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań.

 

Do oferty należy załączyć CV kandydata na mentora.

 

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 17.01.2020 r. na adres email:daria.juras@jmm.net.pl oraz osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: JMM Mariusz Lewandowski, Regionalne Biuro Projektu, ul. Zawierciańska 6/5, 32-310 Klucze.

 

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/zpwns/

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Formularz zgłoszeniowy mentora
 3. Wykaz należycie wykonanych usług mentorskich
 4. Podręcznik pn. „MENTORING INNOWACYJNA METODA AKTYWIZACJI MŁODYCH OSÓB BEZROBOTNYCH” (http://lubuskimentoring.pl  )
 5. Konspekt mentoringu[2]

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

[1] IPD – Indywidualny Plan Działania

[2] Propozycje konspektu mentoringu należy przygotować w  oparciu o metodę „PI-PWP Mentoring …” zgodnie z Załącznikiem nr 4 do rozeznania, z uwzględnieniem znajomości specyfiki grupy docelowej – osoby młode, do 30 r.ż., należące do grupy NEET, ze szczególnym uwzględnieniem osób biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami (tj. należy zawrzeć opis sposobu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami), znajomości specyfiki obszaru, na którym realizowany jest projekt, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy, rodzaju działających podmiotów gospodarczych oraz innych instytucji pomocy i integracji zawodowej, w tym publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Daria Juras
tel: 570 008 290
e-mail: daria.juras@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content