ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0141/SZKOLENIA/03

 

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa małopolskiego, tj. na terenie powiatów: krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego oraz olkuskiego (gminy Wolbrom i Trzyciąż) projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Z POWERem – WSPARCIE NA STARCIE!”. Uczestnikami projektu są osoby do 30-stego roku życia.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup min. 4 max. 14  miejsc szkoleniowych na szkoleniu otwartym z zakresu ABC przedsiębiorczości (64 godz.).

Termin realizacji umowy: Od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.05.2020 r.

Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny/zewnętrzny nie jest wliczany do godzin szkolenia.

Miejsce realizacji szkolenia: zaleca się aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie województwa małopolskiego.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny szkolenia (w wycenie powinno zawierać się wynagrodzenie trenera, wynajem sali oraz materiały szkoleniowe).

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 7 dni od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 1 miesiąc.

Tryb szkolenia: stacjonarny

Wymogi w zakresie wykonawcy:

 • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
 • Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dot. organizowania i przeprowadzania kursów w danym zakresie,
 • Zapewnienie sali wyposażonej w sprzęt i oprogramowanie adekwatne do przedmiotu szkolenia
 • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji; min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia,
 • Zapewnienie uczestnikowi przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
 • Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje,
 • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
 • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.

Do wyceny proszę załączyć także PROPONOWANY HARMONOGRAM SZKOLENIA oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ oraz ANKIETĘ (załącznik do treści rozeznania rynku).

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 17.01.2020 r. na adres email:daria.juras@jmm.net.pl oraz osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: JMM Mariusz Lewandowski, Regionalne Biuro Projektu, ul. Zawierciańska 6/5, 32-310 Klucze.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/zpwns/

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór umowy
 3. Ankieta badająca zdolność organizacyjną w związku z powierzeniem danych osobowych

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Daria Juras
tel: 570 008 290
e-mail: daria.juras@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content