ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/04

 

W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę przeprowadzenia szkoleń zawodowych prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych lub uprawnień do wykonywania zawodu dla min. 1 a max. 30 Uczestników Projektu zgodnie z opracowanym dla nich w Projekcie Indywidualnym Planem Działania.

  • Kurs programowania i obsługi obrabiarek CNC z uprawnieniami do obsługi urządzeń elektrycznych (SEP 1kV) zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do rozeznania rynku
  • Kurs – uprawnienia elektroenergetyczne D lub E (SEP 1kV) zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do rozeznania rynku

 

 

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze
  2. Termin składania ofert upływa 28 maja 2017 roku o godz. 16.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Jan Kosmowski
tel: 575 833 900

e-mail: jan.kosmowski@jmm.net.pl

.

Skip to content