ROZEZNANIE RYNKU nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/2

W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” w ramach Osi priorytetowej 10. Edukacja Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wnioskodawca przeprowadza postępowanie rozeznanie rynku na dostarczenie poczęstunku na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostarczenia poczęstunku na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16

Jako poczęstunek rozumiana jest przerwa kawowa oraz obiad dwudaniowy.
W wypadku szkolenia w formule 4 do 6 godz. dziennie wyżywienie obejmuje poczęstunek w postaci jednej przerwy kawowej.
W wypadku szkolenia w formule od 6 do 8 godz. dziennie, wyżywienie obejmuje: 1 przerwę kawową i obiad dwudaniowy.
Planowanych jest do 3000 całodziennych poczęstunków, liczonych w następujący sposób: jednostka miary rozumiana jest jako uśredniony koszt wyżywienia (przerwa kawowa oraz obiad) jednego uczestnika podczas jednego 8-godzinnego dnia zajęć. Planowanie jest 30 edycji szkolenia, każda edycja ma trwać średnio 10 dni, a w każdym szkoleniu ma uczestniczyć średnio 10 uczestników (min. 8 max. 12). Łącznie daje to 3000 osobodni – całodziennych porcji wyżywienia.

Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego rozeznania rynku muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu, ul. Rynek 55/16, 8-200 Dzierżoniów, do dnia 31.03.2017 r., do godziny 11:00.
2. Termin składania ofert upływa 31.03.2017 roku o godz. 11:00 Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

Adres do Korespondencji:
JMM Mariusz Lewandowski
Biuro Projektu
ul. Rynek 55/16
58-200 Dzierżoniów

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Zofia Huflejt

Tel. 793-335-900       e-mail: zofia.huflejt@jmm.net.pl

RPDS0420_POCZĘSTUNEK_2

RPDS0420_ZAŁĄCZNIK NR 1_2

RPDS0420_ZAŁĄCZNIK NR 2_2

Skip to content