Firma JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) w związku z realizacją projektu OD
WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA – II EDYCJA nr RPLB.07.03.00-08-0020/20 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Lubuskie 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna 7.3.
Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty na przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN
netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), przeprowadzane zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie jest upublicznione na stronie
internetowej Zamawiającego. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014 – 2020.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie dotyczy: Kod CPV 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego.
Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie 6. treningów służących nabyciu kompetencji i
umiejętności społecznych umożliwiających integrację społeczną i powrót na rynek pracy śr. 85
uczestników projektu tj. Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych w wymiarze 35 godzin
dydaktycznych/warsztat (5 dni po 7 godz.) dla śr. 85 osób (6 grup śr. po 15 os.) w terminie: październik
2021 r. – marzec 2022 r. wraz z zapewnieniem wyżywienia i przygotowania materiałów dydaktycznych.
Warsztaty będą realizowane w wymiarze 35 godzin dydaktycznych na grupę. Przez godzinę
dydaktyczną rozumie się 45 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. Rozkład i harmonogram zajęć
zostanie ustalony z Zamawiającym po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.
Zakres zamówienia obejmuje, m.in.:
1. Opracowanie programu warsztatu i harmonogramu realizacji usługi oraz przedłożenie do
akceptacji Zamawiającego.
Planowany zakres: samopoznanie, analiza i modelowanie postaw, rozpoznawanie własnych
zasobów i wzmacnianie samooceny, metody radzenia sobie ze stresem), warsztaty interpersonalne
(komunikacja, trening asertywności, proces tworzenia zespołu i współpracy w grupie, identyfikacja
i rozwiązywanie konfliktów). Zakres tematyczny każdorazowo uzależniony od grupy.
2. Zapewnienie kadry trenerskiej spełniającej minimalne wymagania 2 lat doświadczenia
zawodowego w obszarze prowadzenia szkoleń/warsztatów z zakresu rozwoju osobistego dla osób
wykluczonych społecznie w tym z ON, wykształcenie wyższe – kierunek psychologia, doradztwo
zawodowe lub pokrewne dla dziedziny aktywnej rehabilitacji społeczno-zawodowej lub
certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie warsztatów. Na etapie składania
oferty wystarczające jest złożenie CV i oświadczenia o posiadanym doświadczeniu, jednak na
każdym etapie Zamawiający może zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających
doświadczenie kadry Wykonawcy.

3. Wykonawca ma obowiązek oznaczenia lokali, w tym sal/pomieszczeń oraz budynków, w których
będą realizowane warsztaty zgodnie z przepisami i normami wskazanymi w
Wytycznych/Dokumentach programowych dotyczących zasad promocji w ramach Funduszy
Społecznych na lata 2014-2020 (plakat zostanie przekazany przez Zamawiającego).
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wyżywienia dla uczestników warsztatów podczas
każdego dnia warsztatu tj. przerwy kawowe (przy warsztacie min. 4h dziennie) w godzinach
realizacji kursu zgodnie z ustalonym harmonogramem. Każda z przerw kawowych obejmuje: kawę
z dodatkami (cukier, mleko lub śmietanka), herbata z dodatkami (cukier, cytryna), woda mineralna,
ciasteczka kruche lub słone przekąski typu paluszki/krakersy lub owoce; Obiad (przy szkoleniu
trwającym powyżej 6 h dziennie)-dwa pełnowartościowe, ciepłe posiłki w formie zupy i drugiego
dania obiadowego. W przypadku zapotrzebowania (osoby z niepełnosprawnościami, dieta
bezglutenowa, wegetarianizm, weganizm itp. – dania będą odpowiadały potrzebom zgłaszanym
przez uczestników).
Koszty administracyjne związane z organizacją zajęć (wyżywienie, materiały na warsztaty) pokrywa
Wykonawca.
5. Planowany termin realizacji zamówienia: od październik 2021 r. do marca 2022 r.
Czas trwania zmówienia może ulec wydłużeniu – wyłącznie za zgodą JMM Sp. z o.o., w sytuacji
wystąpienia okoliczności, których przyczyna nie wynika bezpośrednio z winy Wykonawcy.
M.in. w przypadku wystąpienia takich okoliczności jak: obostrzenia związane z Covid-19, poważna
choroba wymagająca hospitalizacji lub inna długotrwała, ale przejściowa niezdolność do uczestnictwa
bądź prowadzenia warsztatu, zaginięcie, działanie siły wyższej, zdarzenie losowe uniemożliwiające
zakończenie warsztatu w określonym terminie.
6. Planowane miejsce realizacji zajęć:
1. Gmina Bytom Odrzański – śr. 2 grupy
2. Miasto Zielona Góra – śr. 2 grupy
3. Gmina Świebodzin – śr. 1 grupa
4. Miasto Żary – śr. 1 grupy

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERT:
1. Oferty należy składać poprzez jeden z poniżej wskazanych sposobów:
a) drogą elektroniczną (skan dokumentów) na adres e-mail: owdzbis.lubuskie@jmm.net.pl,
b) osobiście w Biurze Projektu (po uprzednim kontakcie telefonicznym 530-981-978): JMM Sp. z o.o.
(dawniej JMM Mariusz Lewandowski), ul. Bohaterów Westerplatte 11, pok. 203, II piętro 65-034
Zielona Góra,
c) pocztą lub kurierem na adres Biura Projektu: JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski),
ul. Bohaterów Westerplatte 11, pok. 203, II piętro 65-034 Zielona Góra (decyduje data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego przez jeden z powyżej wskazanych sposobów).
2. Termin złożenia oferty: do dnia 29.09.2021 r. do godz. 13.00.
a) Oferta wraz z załącznikiem powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną.
b) Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
c) Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
d) Przedstawiona w ofercie kwota obejmuje wszystkie koszty realizacji usługi [w szczególności
podatek VAT, składki ZUS, podatek, koszty uzyskania przychodu, w tym m.in. koszty dojazdu (tam
i z powrotem) na miejsce realizacji usługi] oraz zapewnienia wyżywienia i materiałów na warsztaty.

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERTY: Oferty zostaną ocenione na podstawie kryterium: 100% cena.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami,
także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie.

V. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia
treści niniejszego rozeznania rynkowego. Informacja o zmianach w treści rozeznania rynkowego oraz
o nowym terminie składania ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Wydłużenie terminu nastąpi co najmniej o czas, który upłynął od wszczęcia postępowania do
momentu upublicznienia modyfikacji.
3. Informujemy, że niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego,
jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozeznanie rynku
ma na celu potwierdzenie, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.
4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z wybranymi Wykonawcami w celu uzupełnienia oferty.
5. W przypadku Wykonawców niebędących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności
gospodarczej niezbędne jest posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Na etapie
składania oferty wystarczające jest złożenie oświadczenia w ww. zakresie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym momencie bez
podania przyczyny.
7. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednego Wykonawcy spełniających wszystkie
wymogi objęte procedurą rozeznania rynku.

VI. Załączniki:
1.Załączniki do rozpoznania RPOWL0020_Warsztat_2

Wybór wykonawcy:

Wybrano wykonawcę: Spółdzielnia Socjalna Partner z siedzibą w Witaszkowie 2, 66-620 Gubin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy  w Zielonej Górze, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000689104, NIP: 9261677864, REGON: 367909660. Cena 2275,00 zł / wasztat. 

Wybrany Oferent spełnia wszystkie wymagania i kryteria określone w rozpozpoznaniu, posiada wpis do RIS, Oferent nie podlega wykluczeniu.

Skip to content