ROZEZNANIE RYNKU NR RPOWS0622/SZKOLENIE/3 – Specjalista ds. kadr i płac

 

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. śląskiego projekt aktywizacji społeczno-zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych.

W ramach projektu chcemy zakupić 1 miejsce szkoleniowe na szkoleniu otwartym z zakresu Specjalista ds. kadr i płac wraz z egzaminem

Przewidywana liczba uczestników: 1 osoba (mieszkaniec Częstochowy)

Łączna ilość godzin szkolenia: min. 120. Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny i zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu.

Cel: Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w dziale kadr i płac.

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:
• prawo pracy,
• płace.

Miejsce realizacji szkolenia

Zalecamy, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się (ze względów organizacyjnych) w obrębie granic administracyjnych województwa śląskiego w szczególności miasta Częstochowa. Odległość z miejscowości gdzie zostanie przeprowadzone szkolenie do miejscowości będącej miejscem zamieszkania uczestnika nie może przekroczyć 75 km (czas podróży w jedną stronę max. 1 godzina 30 minut) i istnieje bezpośrednie połączenie środkami komunikacji publicznej (pks/pkp/bus) z miejscowości gdzie zostanie przeprowadzone szkolenie do miejscowości będącej siedzibą dla powiatu. Jednak dopuszcza się możliwość organizacji zajęć poza tym obszarem – w takim przypadku Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt dojazd Uczestnika szkolenia spod siedziby powiatowego urzędu pracy powiatu do miejsca, w którym odbywać się będą zajęcia, a także zapewni powrót Uczestnikowi przed ten budynek oraz opiekę w czasie podróży dla ON.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny powyższego szkolenia.

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 7 dni od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 1 miesiąc (tj. w okresie od 21/10/2017 do 20/11/2017)

Tryb szkolenia: stacjonarny lub weekendowy

Wymogi w zakresie wykonawcy:

  • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga
  • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji; min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia,
  • Zapewnienie uczestnikom przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
  • Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje,
  • Wydanie uczestnikom zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje,
  • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM i PROPONOWANY HARMONOGRAM KURSU oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ i OPIS PROFILU KANDYDATA KURSU.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 17/10/2017 r.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/wz/

Załączniki:

  1. Wzór umowy
  2. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Małgorzata Pawłowska

tel: 530 981 978 / e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

.

Skip to content