ROZEZNANIE RYNKU NR WRPO0076/SZKOLENIE/1 – Operator Drona BVLOS

Dzień Dobry,

firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie Subregionu Pilskiego i Subregionu Poznańskiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych. Uczestnikami projektu są os. bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo, mieszkańcy Subregionu Pilskiego i Subregionu Poznańskiego defaworyzowani na rynku pracy, pow. 29 r.ż, z wyłączeniem rolników.

W ramach projektu chcemy zakupić 2 miejsca szkoleniowe na szkoleniu otwartym prowadzącym do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniami do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku BVLOS.

Przewidywana liczba uczestników: 2 osoby (mieszkańcy powiatu pilskiego, miasto: Piła).

Łączna ilość godzin szkolenia: min. 25 godz. teoria i min. 15 godz. praktyka. Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny i państwowy nie jest wliczany do godzin kursu.

Celem jest pełne przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne do państwowego egzaminu na świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych UAVO BVLOS. Zakres materiału musi być zgodny z zaleceniami Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) oraz w pełni obejmować wiedzę wymaganą zarówno na egzaminie państwowym jak i przede wszystkim w późniejszej pracy jako operator i świadomy użytkownik przestrzeni powietrznej.

Min. zakres szkolenia do uzyskania BVLOS musi zagwarantować kandydatom nabycie umiejętności praktycznych w zakresie:

 • przygotowania do lotu bezzałogowego statku powietrznego, jego obsługi naziemnej, łącznie z oceną jego zdatności do lotu
 • przygotowania operacyjnego i nawigacyjnego do lotu, łącznie z analizą informacji meteorologicznych
 • wykonywania procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych

Miejsce realizacji szkolenia

Zalecamy, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się (ze względów organizacyjnych) w obrębie granic administracyjnych województwa wielkopolskiego w szczególności miast: Poznań, Piła. Odległość z miejscowości gdzie zostanie przeprowadzone szkolenie do miejscowości będącej miejscem zamieszkania uczestnika nie może przekroczyć 110 km (czas podróży w jedną stronę max. 1 godzina 30 minut) i istnieje bezpośrednie połączenie środkami komunikacji publicznej (pks/pkp/bus) z miejscowości gdzie zostanie przeprowadzone szkolenie do miejscowości będącej siedzibą dla powiatu. Jednak dopuszcza się możliwość organizacji zajęć poza tym obszarem – w takim przypadku Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt dojazd Uczestnika szkolenia spod siedziby powiatowego urzędu pracy powiatu do miejsca, w którym odbywać się będą zajęcia, a także zapewni powrót Uczestnikowi przed ten budynek oraz opiekę w czasie podróży dla ON.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny powyższego szkolenia wraz z egzaminem państwowym. Koszty badań lekarskich pokrywa JMM.

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 7 dni od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 1 miesiąc (tj. w okresie od 14/01/2019 do 13/02/2019)

Tryb szkolenia: stacjonarny lub weekendowy

Wymogi w zakresie wykonawcy:

 • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
 • Posiadanie wpisu do Rejestru Podmiotów Szkolących prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC),
 • Szkolenie na podstawie programu zatwierdzonego przez ULC,
 • Zapewnienie sali oraz sprzętu zarówno do realizacji zajęć teoretycznych jak i praktycznych adekwatnych do przedmiotu szkolenia,
 • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia, posiadający uprawnienia UAVO BVLOS z ULC,
 • Zapewnienie uczestnikowi przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
 • Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego oraz zapewnienie jednego podejścia do egzaminu państwowego potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje,
 • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
 • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM i PROPONOWANY HARMONOGRAM KURSU oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ i OPIS PROFILU KANDYDATA KURSU.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 11/01/2019 r.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/dzwcwlkp/

Załączniki: Wzór umowy

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Małgorzata Pawłowska
tel: 530-981-978
e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content