ROZEZNANIE RYNKU NR WRPO0076/SZKOLENIE/12.1 – INSTRUKTOR PRAWA JAZDY

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie Subregionu Pilskiego i Subregionu Poznańskiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych. Uczestnikami projektu są os. bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo, mieszkańcy Subregionu Pilskiego i Subregionu Poznańskiego defaworyzowani na rynku pracy, pow. 29 r.ż, z wyłączeniem rolników.

W ramach projektu planujemy zakupić:

1 miejsce szkoleniowe na szkoleniu otwartym pn. kurs na instruktora nauki jazdy kat. B.

Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny i zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu.

Celem jest zdobycie przez uczestnika uprawnień do wykonywania po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę uprawnienia do nauczania kandydatów na kierowców i kierowców na kursach prawa jazdy, w kategoriach zgodnych z posiadanymi uprawnieniami. Zakres kursu musi być zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

Miejsce realizacji szkolenia: zaleca się aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie województwa wielkopolskiego, m. Poznań.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny powyższego szkolenia. Koszty badań lekarskich pokrywa JMM.

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 14 dni od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 3 miesiące (tj. w okresie od 02.09.2019 r. do 19.11.2019 r.)

Tryb szkolenia: stacjonarny, popołudniowy lub weekendowy

Wymogi w zakresie wykonawcy:

  • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
  • Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dot. organizowania i przeprowadzania kursu na instruktora prawa jazdy kat. B,
  • Zapewnienie sali oraz sprzętu zarówno do realizacji zajęć teoretycznych jak i praktycznych adekwatnych do przedmiotu szkolenia,
  • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia, posiadający uprawnienia trenerskie do prowadzenia kursu w zakresie przedmiotu zapytania,
  • Zapewnienie uczestnikowi materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
  • Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje,
  • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
  • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM i PROPONOWANY HARMONOGRAM KURSU oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ i OPIS PROFILU KANDYDATA KURSU.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 27/08/2019 r.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/dzwcwlkp/

Załączniki: Wzór umowy i ankiety dot. RODO.

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Małgorzata Pawłowska
tel: 530-981-978
e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content