Facebook logo

Jmm Mariusz Lewandowski

ROZEZNANIE RYNKU NR WRPO0076/SZKOLENIE/3 – Prawo jazdy kat. C+E

Dzień Dobry,

firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie Subregionu Pilskiego i Subregionu Poznańskiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych. Uczestnikami projektu są os. bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo, mieszkańcy Subregionu Pilskiego i Subregionu Poznańskiego defaworyzowani na rynku pracy, pow. 29 r.ż, z wyłączeniem rolników.

W ramach projektu chcemy zakupić 1 miejsce szkoleniowe na szkoleniu otwartym prowadzącym do uzyskania prawa jazdy kat. C+E.

Przewidywana liczba uczestników: 1 osoba (mieszkaniec powiatu pilskiego, miasto: Piła).

Łączna ilość godzin szkolenia: min. 25 godz. Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny i państwowy nie jest wliczany do godzin kursu.

Celem jest zdobycie przez uczestnika uprawnień do kierowania pojazdami określonymi odpowiednio w prawie jazdy kategorii C łącznie z przyczepą (przyczepami). Zakres kursu musi być zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

Miejsce realizacji szkolenia: zaleca się aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie województwa wielkopolskiego, subregion pilski, w miejscowości np. Piła.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny powyższego szkolenia wraz z ceną za 1 podejście do egzaminu państwowego. Koszty badań lekarskich pokrywa JMM.

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 7 dni od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 1 miesiąc (tj. w okresie od 08/02/2019 do 07/03/2019)

Tryb szkolenia: stacjonarny lub weekendowy

Wymogi w zakresie wykonawcy:

  • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
  • Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dot. organizowania i przeprowadzania kursów prawa jazdy danej kategorii,
  • Ośrodek szkolenia powinien dysponować przez cały okres realizacji umowy min. 2 sprawnymi samochodami w flocie,  dostosowanymi do realizacji części praktycznej kursu prawa jazdy kat. C+E., będącymi bazą do przeprowadzenia części praktycznej kursów,
  • Zapewnienie sali oraz sprzętu zarówno do realizacji zajęć teoretycznych jak i praktycznych adekwatnych do przedmiotu szkolenia,
  • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia, posiadający uprawnienia trenerskie do prowadzenia kursu w zakresie prawa jazdy kat. C+E,
  • Zapewnienie uczestnikowi przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
  • Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego oraz zapewnienie jednego podejścia do egzaminu państwowego potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje,
  • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
  • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM i PROPONOWANY HARMONOGRAM KURSU oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ i OPIS PROFILU KANDYDATA KURSU.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 07/02/2019 r.

Więcej informacji o projekcie: http://jmm.net.pl/dzwcwlkp/

Załączniki: Wzór umowy

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Małgorzata Pawłowska
tel: 530-981-978
e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA