ROZEZNANIE RYNKU NR WRPO0076/SZKOLENIE/3 – Specjalista ds. kadr i płac

Dzień Dobry,

firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie Subregionu Pilskiego i Subregionu Poznańskiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych. Uczestnikami projektu są os. bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo, mieszkańcy Subregionu Pilskiego i Subregionu Poznańskiego defaworyzowani na rynku pracy, pow. 29 r.ż, z wyłączeniem rolników.

W ramach projektu chcemy zakupić 1 miejsce szkoleniowe na szkoleniu otwartym pn. Specjalista ds. kadr i płac.

Przewidywana liczba uczestników: 1 osoba (mieszkaniec powiatu trzcianeckiego, miasto: Trzcianka).

Łączna ilość godzin szkolenia: min. 90 godz. Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny i państwowy nie jest wliczany do godzin kursu.

Celem jest zdobycie przez uczestniczkę uprawnień do pracy na samodzielnym stanowisku w dziale kadrowo-płacowym. Zakres kursu musi być zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

Minimalny zakres szkolenia powinien objąć zakres:

KADROWO-PŁACOWY
1.    Proces naboru
2.    Dokumentacja pracownicza – akta osobowe
3.    Zdolność do pracy na podstawie profilaktycznych badań lekarskich
4.    Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników
5.    Ochrona danych osobowych
6.    Urlopy bezpłatne pracowników

 1.  Urlop wychowawczy
  8.    Nieobecności w pracy i zasady ich usprawiedliwiania
  9.    Urlopy wypoczynkowe
  1.    Przychody ze stosunku pracy
  2.    Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy:
  3.    Obliczanie podstawy składek w miesiącu przekroczenia limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
  4.    Zmniejszenie składki ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości podatku
  5.    Wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy:
  6.    Wyliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
  7.    Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
  8.    Wyliczenia wynagrodzenia za nadgodziny
  9.    Inne składniki wynagrodzenia:
  10.  Wyliczanie wynagrodzenie i zasiłku za czas choroby
  11.  Świadczenie rehabilitacyjne
  12.  Zasiłek macierzyński
  13.  Zasiłek opiekuńczy
  14.  Wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych
  UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, ZDROWOTNE I FUNDUSZE
  ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO
  ELEMENTY PRAWA PRACY
  OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK
  OBSŁUGA PROGRAMU KADRY I PŁACE W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM

Miejsce realizacji szkolenia: zaleca się aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie Subregionu Pilskiego w miejscowości Trzcianka, Piła.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny powyższego szkolenia wraz z ceną za 1 podejście do egzaminu.

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 7 dni od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 1 miesiąc (tj. w okresie od 21/01/2019 do 20/02/2019)

Tryb szkolenia: weekendowy

Wymogi w zakresie wykonawcy:

 • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
 • Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dot. organizowania i przeprowadzania kursów kadrowo-płacowych,
 • Zapewnienie sali oraz sprzętu zarówno do realizacji zajęć teoretycznych jak i praktycznych adekwatnych do przedmiotu szkolenia,
 • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia, posiadający uprawnienia trenerskie do prowadzenia kursu kadrowo-płacowego,
 • Zapewnienie uczestnikowi przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
 • Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje,
 • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
 • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM i PROPONOWANY HARMONOGRAM KURSU oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ i OPIS PROFILU KANDYDATA KURSU.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 18/01/2019 r.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/dzwcwlkp/

Załączniki: Wzór umowy

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Małgorzata Pawłowska
tel: 530-981-978
e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content