ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0140/SZKOLENIA/12

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa małopolskiego, tj. na terenie powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego oraz olkuskiego (gminy Olkusz, Klucze. Bukowno, Bolesław) projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Wystartuj z POWER-em!”. Uczestnikami projektu są osoby do 29-ego roku życia.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup min. 1 max. 3  miejsc szkoleniowych na kurs prawa jazdy kat. C

UWAGA: Zamawiający w ramach niniejszego postępowania nie zobowiązuje się do zakupu konkretnej liczby miejsc szkoleniowych, gdyż uzależnione jest to od wniosków płynących z indywidualnych planów działania opracowanych dla uczestników zgłaszających się do udziału w projekcie.

Termin realizacji umowy: Od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.05.2020 r.

Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny/zewnętrzny nie jest wliczany do godzin szkolenia.

Miejsce realizacji szkolenia: zaleca się aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie województwa małopolskiego (miasto Olkusz, Kraków).

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny szkolenia (w wycenie powinno zawierać się wynagrodzenie trenera, wynajem, materiały szkoleniowe oraz przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego).

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 10 dni od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 2 miesiące.

Tryb szkolenia: stacjonarny

Wymogi w zakresie wykonawcy:

 • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga;
 • zapewnienie sal szkoleniowych wyposażonych odpowiednio do specyfiki szkolenia (sale szkoleniowe muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, wymogi akustyczne, oświetleniowe, posiadać instalację grzewczą i zaplecze sanitarne, nie powinny posiadać barier architektonicznych – powinny być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami);
 • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji; min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia, wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające prowadzenie szkolenia
 • zapewnienie sal egzaminacyjnych wyposażonych odpowiednio do specyfiki egzaminu wewnętrznego i/lub zewnętrznego w zależności od specyfiki kursu (sale muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, wymogi akustyczne, oświetleniowe, posiadać instalację grzewczą i zaplecze sanitarne, powinny być wyposażonych w komputery z odpowiednim oprogramowaniem – jeżeli wymagać będzie tego tematyka egzaminu, nie powinny posiadać barier architektonicznych – powinny być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami);
 • zapewnienie materiałów szkoleniowych (podręczników lub materiałów powielanych) oraz przekazanie ich Uczestnikom Projektu z zastosowaniem formatu wizualizacji właściwej dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przekazanej przez Zamawiającego);
 • Zapewnienie uczestnikowi przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerów, przygotowanych do prowadzenia zajęć, których doświadczenie w obszarze merytorycznym danego szkolenia zawodowego to minimum 2 lata oraz którzy przeprowadzili minimum 500 godzin szkoleń z zakresu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia. Zamawiający ma prawo do każdorazowej weryfikacji osób wskazanych przez Wykonawcę, jako kadra wykładowców pod kątem spełnienia wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia oraz wyrażenia sprzeciwu, co do możliwości prowadzenia przez nich zajęć (w przypadku gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do spełniania przez te osoby wymagań stawianych wykładowcom). W przypadku wyrażenia sprzeciwu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowych (innych) osób spełniających wymagane kryteria. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa w zdaniu drugim powyżej. W przypadku, gdy kadra wykładowców w toku realizacji zajęć nie będzie spełniała oczekiwań Uczestników Projektu lub/i Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowej kadry trenerskiej. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa w zdaniu drugim;
 • organizację egzaminu wewnętrznego sprawdzającego nabycie przez uczestników kompetencji;
 • wizualizacji miejsca szkolenia plakatami przekazanymi przez Zamawiającego;
 • wydanie i druk zaświadczeń o ukończeniu szkolenia każdemu uczestnikowi Projektu, który skutecznie ukończy szkolenie;
 • rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji, w szczególności prowadzenie list obecności, przeprowadzanie pre i post testów badających przyrost wiedzy Uczestników/-czek, dokumentacji fotograficznej szkoleń przygotowanie zestawienia wyników testów wiedzy, prowadzenie dzienników zajęć, przedstawianie Zamawiającemu programu nauczania i potwierdzenia odbioru przez Uczestników materiałów dydaktycznych, z uwzględnieniem dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestników, programu, zawartości merytorycznej i sposobu prowadzenia;
 • niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o uczestnikach, którzy opuszczają szkolenia lub posiadają innego rodzaju zaległości;
 • niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Pośredniczącej której dotyczy niniejsza umowa (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie) oraz innym podmiotom uprawnionym do kontroli, wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych;
 • organizacji zajęć szkoleniowych w godzinach ustalonych z Zamawiającym, nie wykraczających jednak poza przedział godzinowy 6.00-21.00;
 • przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć do 5 dnia po zakończonych zajęciach, a w trakcie trwania szkolenia przekazywanie zeskanowanych dokumentów np.: dziennik zajęć, listę obecności na każde wezwanie Zamawiającego;
 • informowanie uczestników o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu WYSTARTUJ Z POWEREM! nr POWR.01.02.01-12-0140/19 plakaty do oznaczania pomieszczeń, w których będą odbywały się szkolenia, zostaną dostarczone Wykonawcy przy podpisaniu Umowy);
 • uczestnictwa w działaniach ewaluacyjnych projektu (odpowiadanie na maile, telefony, ewentualny udział w spotkaniach podsumowujących, wypełnianie sprawozdań, ankiet ewaluacyjnych);
 • ochrony danych osobowych oraz współpracy z personelem projektu;
 • obsługę administracyjną podczas szkolenia;
 • prawidłową i efektywną realizację powierzonych zadań;
 • przeniesienia autorskich praw majątkowych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach Projektu na potrzeby realizacji szkoleń [tj. materiały opracowane na potrzeby realizacji szkolenia dla/przez uczestnika]. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu;
 • program szkoleniowy będzie opisany w języku efektów uczenia się;
 • podczas szkolenia wykorzystywane muszą być różnorodne, angażujące uczestników metody kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do specyfiki i sytuacji osób uczących się. Metody te są adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia oraz specyfiki grupy;
 • program nauczania będzie zgodny z obowiązującymi podstawami programowymi oraz standardami kształcenia określonymi przez właściwych ministrów (jeśli dotyczy);
 • w przypadku szkoleń, w których jest to wymagane, instytucja szkoleniowa posiada aktualne akredytacje, licencje lub certyfikaty.
 • Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dot. organizowania i przeprowadzania kursów w danym zakresie,
 • Przeprowadzenie i opłacenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje,
 • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
 • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego rozpoznania

.

Do wyceny proszę załączyć także PROGRAM, PROPONOWANY HARMONOGRAM KURSÓW oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ oraz ANKIETĘ (załącznik do maila).

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 19.03.2021 r. na adres email: zuzanna.majewska@jmm.net.pl oraz osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: JMM Mariusz Lewandowski, Regionalne Biuro Projektu, ul. Zawierciańska 6/1,      32-310 Klucze.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/wzp/

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
 2. Załącznik-nr-2_wykaz-godzin-trenerskich
 3. Załącznik nr 3_Wzór umowy
 4. Załącznik-nr-4_wzór-programu-szkolenia
 5. Załącznik nr 5_Ankieta-badająca-zdolność-organizacyjno-kadrową-podmiotu-w-związku-z-PDO 

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Zuzanna Majewska
tel: 577-912-900
e-mail: zuzanna.majewska@jmm.net.pl

Skip to content