Rozpoznania rynku nr RPLB0020/MASAŻ/1

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. lubuskiego projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskie na lata 2014-2020 pn. OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA.

W ramach projektu prosimy o przedstawienie oferty na świadczenie usług rehabilitacyjnych (masaż leczniczy) dla  uczestników Projektu. Planowana liczba uczestników 1-35. Czas trwania masażu 30-45 min. Średnia liczba zabiegów 10/osobę. Rodzaje masaży leczniczych: głęboki/powięziowy, klasyczny,  relaksacyjny,  limfatyczny,  sportowy, masaż bańką chińska, akupresura – leczenie uciskiem.

JMM nie zapewnia wykonawcy zwrotu kosztów dojazdu czy zakwaterowania na potrzeby spotkań z uczestnikami projektu. Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia  akcesoria niezbędne do wykonania masażu – oliwki, smarowidła itp.

Miejsce realizacji szkolenia: teren województwa lubuskiego.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty na świadczenie usługi.

Wymogi w zakresie wykonawcy:

W odniesieniu do przedmiotu niniejszego rozpoznania cenowego o realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, które:

 1. posiadają kwalifikacje/dysponują[1] personelem o niżej określonych kwalifikacjach:
 2. wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone kursy/studia podyplomowe dot. świadczenia usługi wskazanej w treści zapytania;
 3. uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (np. licencje, dyplomy itp.); posiadania wiedzy; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
 4. 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług fizjoterapeutycznych- masaż wskazanego w treści zapytania, w tym na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z różnymi stopniami niepełnosprawności, gdyż uczestnikami projektu będą  osoby z niepełnosprawnościami (ON) w rozum. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r.
 5. wyrażają gotowość do podpisania umowy szkoleniowej,
 6. dysponują potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania usługi,
 7. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi,
 8. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z JMM,
 9. wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego rozpoznania cenowego,
 10. zadeklarują gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z JMM.

 

JMM wyznacza udokumentowanie w/w warunków poprzez złożenie oświadczeń i dokumentów zawartych w Załączniku nr 1 (wraz z CV )

 

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie ofert do 10.07.2019 r. na wzorze: Załącznik 1

 

Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście.

 

Na:

 

– adres email: owdz.lubuskie@jmm.net.pl

– adres pocztowy:
JMM Mariusz Lewandowski
Biuro Projektu
ul. Bohaterów Westerplatte 11 p.205  65-034 Zielona Góra

– osobiście:
JMM Mariusz Lewandowski
Biuro Projektu
ul. Bohaterów Westerplatte 11  p.205  65-034 Zielona Góra

 

Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczone zostały tutaj:

https://jmm.net.pl/owdz-lubuskie/

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych

[1] Niepotrzebne skreślić

Miejsce i termin składania ofert

 1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. Boh. Westerplatte 11 pok. 205, 65-034 Zielona Góra.
 2. Termin składania ofert upływa 10.07.2019 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

Pragniemy poinformować, iż w drodze rozpoznania rynku RPLB0020/MASAŻ/1 –został wyłoniony następujący wykonawca:

Agnieszka Kobiela

Cena: 142,50/masaż

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska

tel: 792-335-900

e-mail: owdz.lubuskie@jmm.net.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content