Rozpoznania rynku nr RPLB0020/SEP-1

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. lubuskiego projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 pn. OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA.

W ramach projektu chcemy zakupić miejsca szkoleniowe, w ramach kursu przygotowującego do egzaminów kwalifikacyjnych, uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV, na stanowisku eksploatacji w grupie 1 – elektroenergetyczna.

Łączna ilość godzin szkolenia: min. 42 godz.(teoria) i min. 6 h (praktyka). Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny i zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu. Celem kursu jest zdobycie przez uczestników projektu uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1kV na stanowisku eksploatacji w grupie 1 – elektroenergetyczna. Zakres kursu musi być zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. Miejsce realizacji szkolenia: zaleca się aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie województwa lubuskiego.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny powyższego szkolenia wraz z ceną za 1 podejście do egzaminu. Koszty badań lekarskich pokrywa JMM.

Tryb szkolenia: stacjonarny lub weekendowy

Wymogi w zakresie wykonawcy:

  • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
  • Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dot. organizowania i przeprowadzania kursów danej kategorii,
  • Zapewnienie sali oraz sprzętu zarówno do realizacji zajęć teoretycznych jak i praktycznych adekwatnych do przedmiotu szkolenia,
  • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia, posiadający uprawnienia trenerskie do prowadzenia kursu,
  • Zapewnienie uczestnikowi przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
  • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM i PROPONOWANY HARMONOGRAM KURSU oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ i OPIS PROFILU KANDYDATA KURSU.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 20/11/2018 r.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/0wdz-lubuskie

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Krzysztof Ignaszewski
Tel. 575 773 900
e-mail: Krzysztof.ignaszewski@jmm.net.pl

Pragniemy poinformować, iż w drodze rozpoznania rynku do świadczenia usług organizacji kursu przygotowującego do egzaminów kwalifikacyjnych, uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV, na stanowisku eksploatacji w grupie 1 – elektroenergetyczna został wyłoniony następujący wykonawca:

  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Zielonogórski al. Niepodległości 22, 65-048 Zielona Góra.
  • Cena 550 zł/osoba

.

Skip to content