Rozpoznania rynku nr RPLB0020/STYLIZACJA PAZNOKCI/2

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. lubuskiego projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskie na lata 2014-2020 pn. OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA.

W ramach projektu chcemy zakupić miejsca szkoleniowe, w ramach kursu – Professional Manicure

Łączna ilość godzin szkolenia: min. 6 godz. Miejsce realizacji szkolenia: teren województwa lubuskiego.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny powyższego kursu. Tryb szkolenia: stacjonarny lub weekendowy

Wymogi w zakresie wykonawcy:

W odniesieniu do przedmiotu niniejszego rozpoznania cenowego o realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, które:

 1. posiada status instytucji szkoleniowej w rozumieniu ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
 2. program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dot. organizowania i przeprowadzania kursów w danym zakresie,
 3. zapewnienie sali wyposażonej w sprzęt  adekwatny do przedmiotu szkolenia,
 4. przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji; min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia,
 5. zapewnienie uczestnikowi przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
 6. przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje,
 7. wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
 8. wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej,
 9. dysponują potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania usługi,
 10. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi,
 11. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z JMM,
 12. wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego rozpoznania cenowego,
 13. zadeklarują gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z JMM.

 

JMM wyznacza udokumentowanie w/w warunków poprzez złożenie oświadczeń i dokumentów zawartych w Załączniku nr 1 (wraz z CV kandydata na trenera oraz proponowanym programem szkolenia- Załącznik nr 2).

 

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie ofert do 04.06.2019 r. na wzorze: Załącznik 1

 

Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście.

 

Na:

 

– adres email: owdz.lubuskie@jmm.net.pl

– adres pocztowy:
JMM Mariusz Lewandowski
Biuro Projektu
ul. Bohaterów Westerplatte 11  65-034 Zielona Góra

– osobiście:
JMM Mariusz Lewandowski
Biuro Projektu
ul. Bohaterów Westerplatte 11   65-034 Zielona Góra

 

Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczone zostały tutaj:

https://jmm.net.pl/owdz-lubuskie/

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejsce i termin składania ofert

 1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. Boh. Westerplatte 11 pok. 205, 65-034 Zielona Góra.
 2. Termin składania ofert upływa 04.06.2019 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

06.06.2019:

Pragniemy poinformować, iż w drodze rozpoznania rynku RPLB0020/STYLIZACJA PAZNOKCI/2 –Professional Manicure został wyłoniony następujący wykonawca:

Iwona Żurek Studio Szkoleniowo Usługowe TOLA NAILS PROFESSIONAL, ul. Wrocławska 2, 67-100 Nowa Sól

Cena: 600/osoba

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska

tel: 792-335-900

e-mail: owdz.lubuskie@jmm.net.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content