ROZPOZNANIE CENOWE – Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)


JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z firmą SZKUTNIK Olimpia Komosińska realizuje na terenie m.in. powiatu olkuskiego projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków UE.

W ramach projektu organizowany będzie dla uczestniczek 3-dniowy (24h) kurs: Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI), w terminie 3-5.11.2016 r. (sala szkoleniowa udostępniona zostanie w miejscowości Kolbark (siedziba Stowarzyszenia „KLUCZ”), ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze).

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny powyższego kursu.

Podczas kursu w kompleksowy sposób należy przedstawić uczestniczkom projektu nowe zagadnienia oraz omówić przepisy prawne z zakresu ochrony danych osobowych, m.in. z obowiązująca „Ustawę o ochronie danych osobowych”. Szkolenie ma również na celu przygotowanie pozostających bez pracy uczestniczek projektu (kandydatek na stanowiska administracyjno-biurowe; asystentki zarządu, sekretarki, księgowe/kadrowe) do samodzielnego pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) u przyszłych pracodawców.

Celem kursu jest zdobycie przez uczestniczki szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu:

– wszystkich aktualnych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,

– zasad organizacji przetwarzania danych osobowych od dnia 1 stycznia 2015 r. wraz z nowelizacją ustawy z dnia 1 czerwca 2016 r.,
– poznasz sposoby przetwarzania danych osobowych oraz wymogi dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
– charakterystyki pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji tj. obowiązków oraz wymogów prawnych dotyczących zadań ABI-ego.
– zasad współpracy GIODO z Państwową Inspekcją Pracy,

– zmiany w szczegółowych aktach prawnych (np. prawo telekomunikacyjne) w zakresie dotyczących danych osobowych,

– zasad zarządzania ochroną danych osobowych w organizacji,

– obowiązków i uprawnień ABI w organizacji,

– zasad tworzenia polityki bezpieczeństwa informacji i instrukcji zarządzania systemem informatycznym,

– sposobu realizacji poszczególnych wymagań odnośnie tych dokumentów (przeprowadzone CASE STUDY),

– podstawowych pojęć dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji,

– zasad tworzenia podejścia systemowego do zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,

– podstaw zarządzania ryzykiem pod kątem ochrony informacji,

– wytycznych odnośnie stosowanych zabezpieczeń oraz ich przykłady,

– zdobycie podstawowej wiedzy związanej z prowadzeniem dokumentacji ochrony danych osobowych w organizacji,

– praktycznych wskazówek dotyczących opracowywania dokumentacji przetwarzania danych osobowych (Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym) , następnie monitorowania jej przestrzegania.

– tworzenia elementów Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym – ćwiczenia na konkretnym przykładzie organizacji sektora prywatnego przetwarzającej dane osobowe,

– ćwiczenia praktyczne odnoszące się do najważniejszych czynności wykonywanych przez ABI,

– praktycznego przygotowania do kontroli GIODO,

– omówienie aktualnych prawnych problemów przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Podczas 3 –dniowego kursu (ABI) uczestniczki powinny otrzymać wskazówki dotyczące prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych oraz następujące wzory dokumentów:

– raport z incydentu,
– wykaz zbiorów danych osobowych,
– upoważnienie do wynoszenia sprzętu poza siedzibę firmy,
– upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
– wzór zarządzenia wprowadzającego Politykę Bezpieczeństwa.

Wymiar kursu: min. 24 godziny

Przewidywana liczba uczestników: 5-7 kobiet w wieku 30+ i 50+

Wymogi w zakresie wykonawcy:

 • Posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy,
 • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji,
 • Zapewnienie uczestniczkom ciepłego posiłku i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
 • Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje (proszę o opisanie sposobu przeprowadzenia egzaminu),
 • Wydanie uczestnikom zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje (proszę o doprecyzowanie rodzaju certyfikatu w ofercie).
 • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.
 • Powinien posiadać znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). W przypadku Wykonawcy nieposiadającego udokumentowanego znaku jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES), konieczne jest udokumentowanie przez Wykonawcę spełniania przez trenerów realizujących szkolenie poniższych wymagań:
  1. wykształcenie wyższe/zawodowe lub inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,
  2. doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata,
  3. kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750 godzin).

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM KURSU oraz CV KADRY TRENERSKIEJ.

Z uwagi na zaplanowany termin szkolenia, ofertę należy złożyć niezwłocznie, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/zaprojektujsukces/

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Skip to content