ROZPOZNANIE CENOWE – Księgowość z obsługą programów: Płatnik, Symfonia, Optima.

Firma JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z firmą SZKUTNIK Olimpia Komosińska realizuje na terenie m.in. powiatu olkuskiego projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków UE.

W ramach projektu chcemy zakupić 1 miejsce szkoleniowe na szkoleniu otwartym z zakresu: Księgowość z obsługą programów: Płatnik, Symfonia, Optima.

Celem szkolenia ma być nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymaganych do pracy w księgowości oraz prowadzenia rozliczeń własnej działalności gospodarczej w zakresie Podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz Księgi handlowej z wykorzystaniem programów komputerowych: Symfonia, Optima, Płatnik.

Szkolenie powinno przygotować uczestniczkę m.in. w zakresie:

 • ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych oraz ich dokumentowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i w księdze handlowej
 • stosowania zasad otwierania, prowadzenia i zamykania ksiąg rachunkowych
 • identyfikacji poszczególnych podatków oraz ustalania podstaw prawnych opodatkowania danym podatkiem
 • identyfikacji podstaw prawnych z zakresu księgowości
 • obliczania należnych kwot podatków z wykorzystaniem obowiązujących stawek jak też ulg i zwolnień podatkowych
 • sporządzania deklaracji podatkowych, pism i rozliczeń w tym zakresie
 • ewidencjonowania rozrachunków związanych z podatkami
 • kontrolowania dokonanych operacji w zakresie spraw podatkowych
 • prowadzenia szczegółowej ewidencji księgowej poszczególnych rozrachunków, roszczeń spornych i rozliczeń
 • prowadzenia ewidencji rozliczanych kosztów rodzajowych i kosztów działalności
 • wyliczania wynagrodzenie za pracę
 • rozliczania składek ZUS
 • posługiwania się programem „Płatnik”
 • sporządzania not księgowych i innej dokumentacji na potrzeby ewidencji
 • sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego – bilansu, rachunku zysków i strat i in. dotyczących podmiotu gospodarczego
 • wykorzystania techniki komputerowej w rachunkowości i rozliczeniach firmy

Przewidywana liczba uczestniczek: 1

Ilość godzin szkolenia: średnio 100

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny powyższego kursu.

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 7 dni od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 1 miesiąc (tj. w okresie od 01/12/2016 do 02/01/2017)

Wymogi w zakresie wykonawcy:

 • Posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy,
 • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji,
 • Zapewnienie uczestniczce przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
 • Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje (proszę o opisanie sposobu przeprowadzenia egzaminu),
 • Wydanie uczestniczce zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje (proszę o doprecyzowanie rodzaju certyfikatu w ofercie).
 • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.
 • Powinien posiadać znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). W przypadku Wykonawcy nieposiadającego udokumentowanego znaku jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES), konieczne jest udokumentowanie przez Wykonawcę spełniania przez trenerów realizujących szkolenie poniższych wymagań:
  1. wykształcenie wyższe/zawodowe lub inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,
  2. doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata,
  3. kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750 godzin).

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM i HARMONOGRAM KURSU oraz CV KADRY TRENERSKIEJ.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź do 27/11/2016 r.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/zaprojektujsukces/

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Skip to content