ROZPOZNANIE CENOWE – kurs gastronomiczny z uprawnieniami do eksploatacji urządzeń zużywających energię elektryczną wykorzystywanych w gastronomii


Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie m.in. powiatów olkuskiego i chrzanowskiego projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków UE.

W ramach projektu chcemy zakupić  minimum 50 godzinne szkolenie –  kurs gastronomiczny z uprawnieniami do eksploatacji urządzeń zużywających energię elektryczną wykorzystywanych w gastronomii.

Celem kursu jest zdobycie przez uczestniczki wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu:

 • Zasad pracy zespołowej w miejscu pracy / kuchni
 • Zagadnień FOOD COST
 • Współczesnych trendów w gastronomii i Slow Food
 • Higieny i ochrony zdrowia, przechowywania żywności, utrzymania czystości
 • Zasad budowania menu
 • Przygotowywania dań:
  • Przystawki
  • Dania główne
  • Desery
 • Sztuki podawania i dekoracji dań
 • Zasad bezpiecznej pracy w kuchni
  • Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne usługi urządzeń instalacji i sieci.
  • Zasady eksploatacji  oraz instrukcje eksploatacji urządzeń instalacji i sieci.
  • Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych i montażowych.
  • Zasady i wymagania bezpieczeństwa  pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętność  udzielania pierwszej pomocy.
  • Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

Przewidywana liczba uczestniczek: 9.

Z uwagi na fakt, iż wśród planowanych do objęcia wsparciem uczestniczek znajdują się osoby z niepełnosprawnościami wymagamy, aby miejsce realizacji szkoleń (zarówno części teoretycznej, jak praktyczne, tj. kuchnia oraz zaplecze kuchenne wraz z sanitariami, było dostosowane pod potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Łączna ilość godzin szkolenia: minimum 50, zajęcia mogą odbywać się w trybie  min.  4 max 8 godzin dziennie.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny powyższego kursu.

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 7 dni od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 1 miesiąc (tj. w okresie od 12/01/2017 do 11/04/2017)

Wymogi w zakresie wykonawcy:

 • Posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy,
 • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji,
 • Zapewnienie uczestniczkom przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć, w tym materiałów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia części praktycznych zajęć (produktów, półproduktów, art. Spożywczych),
 • Zapewnienie właściwych dla danego typ szkolenia sal dydaktycznych (zarówno do części teoretycznych, jak praktycznych – tj. kuchni)
 • Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje (proszę o opisanie sposobu przeprowadzenia egzaminu),
 • Wydanie uczestniczce zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje lub uprawnienia (proszę o doprecyzowanie rodzaju certyfikatu w ofercie).
 • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.
 • Przedłożenie PROPOZYCJI MENU REALIZOWANEGO W TRAKCIE KURSU (przystawki, dania główne, desery)
 • Wykonawca powinien posiadać znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). W przypadku Wykonawcy nieposiadającego udokumentowanego znaku jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES), konieczne jest udokumentowanie przez Wykonawcę spełniania przez trenerów realizujących szkolenie poniższych wymagań:
  1. wykształcenie wyższe/zawodowe lub inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,
  2. doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata,
  3. kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750 godzin).

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM i HARMONOGRAM KURSU,  PROPOZYCJĘ MENU REALIZOWANEGO W TRAKCIE KURSU, potwierdzenie posiadania znaku jakości MSUES (opcjonalnie) oraz CV KADRY TRENERSKIEJ.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź do 10/01/2017 r.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/zaprojektujsukces/

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Skip to content