ROZPOZNANIE CENOWE – Kurs Kwalifikacyjnej Pierwszej Pomocy


JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE.

W ramach projektu organizowany będzie dla uczestników Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy wraz z egzaminem państwowym. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny powyższego kursu.

Celem kursu jest:

 1. uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tym samym uzyskanie najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego.
 2. przygotowanie uczestników kursu do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe cele kursu:

 1. utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
 2. zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 3. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;
 4. kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

Kurs KPP powinien być przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż 7 dni od opublikowania niniejszego rozpoznania, nie później niż 2 miesiące, od opublikowania niniejszego rozpoznania (tj. w okresie od 16/11/2016 do 15/01/2017)

Wymiar kursu: min. 64 godziny

Przewidywana liczba uczestników: 4-6 osób

Wymóg w zakresie wykonawcy:

 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy
 • Przeprowadzenie kursu przez trenerów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji (zgodnie ze wzorem umowy)
 • Zapewnienie sali wyposażonej w sprzęt adekwatny do przedmiotu kursu
 • Zapewnienie Uczestnikom materiałów szkoleniowych adekwatnych do przedmiotu kursu
 • Przeprowadzenie egzaminu końcowego spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Wydanie uczestnikom certyfikatów/zaświadczeń (zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie KPP) potwierdzających nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje
 • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego rozpoznania

Do wyceny należy załączyć PROGRAM SZKOLENIA oraz CV KADRY TRENERSKIEJ. Trener powinien posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie kursu oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata.

Ponieważ w szkoleniu możliwy będzie udział osób z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie ofert do 15.11.2016 r. Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście. Na adres email: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

adres pocztowy:

JMM Mariusz Lewandowski

Biuro Projektu „CENTRUM PRACY…”

Ul. Batalionów Chłopskich 7b

58-200 Dzierżoniów

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Skip to content