ROZPOZNANIE CENOWE – KURS OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI

JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków UE.

W ramach projektu organizowane będzie dla uczestników szkolenie na Operatora Koparko Ładowarki. W związku z tym zwracamy się do Państwa o przesłanie wyceny powyższego szkolenia.

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kursu uprawnień do kierowania i wykonywania robót ziemnych wszystkimi koparko-ładowarkami klasy III.

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż 7 dni od opublikowania niniejszego rozpoznania, nie później niż 2 miesiące, od opublikowania niniejszego rozpoznania tj. w okresie od 17/10/2016 do 17/11/2016)

Wymiar kursu: min. 176 godzin, w tym 116 godziny zajęć teoretycznych i 60 godzin zajęć praktycznych

Przewidywana liczba uczestników: 3 osoby

Wymogi w zakresie wykonawcy:

  • Posiadanie statusu autoryzowanego ośrodka szkoleniowego (tj. certyfikat Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – IMBiGS),
  • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy,
  • Przeprowadzenie szkolenia przez trenerów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji (zgodnie z załączonym wzorem umowy),
  • Zapewnienie sprzętu/sali/pomieszczeń adekwatnych do tematyki prowadzonych zajęć,  wyposażonej w sprzęt adekwatny do przedmiotu szkolenia,
  • Zapewnienie uczestnikom adekwatnej odzieży ochronnej,
  • Zapewnienie materiałów szkoleniowych adekwatnych do typu zajęć,
  • Przeprowadzenie egzaminu państwowego (IMBiGS) po zakończeniu szkolenia potwierdzającego nabyte kwalifikacje,
  • Wydanie uczestnikom dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje (świadectwa i książeczki operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień).
  • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego rozpoznania.

umowa na usługi szkoleniowe-wzor                    lista sprawdzająca                   materiał o kwalifikacjach

Do wyceny należy załączyć PROGRAM SZKOLENIA oraz CV KADRY TRENERSKIEJ. Trener powinien posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata.

O ile w szkoleniu możliwy będzie udział osób z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie ofert do 11.10.2016 r. Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście. Na adres email: biuro@jmm.net.pl

adres pocztowy:

JMM Mariusz Lewandowski

Biuro Projektu „CENTRUM PRACY…”

Ul. Batalionów Chłopskich 7b

58-200 Dzierżoniów

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych

Skip to content