ROZPOZNANIE CENOWE –  Monter systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami energetycznymi do 1 kV


JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków UE.

W ramach projektu dla uczestnika przeprowadzony zostanie kurs na montera systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami energetycznymi do 1 kV. W związku z tym zwracamy się do Państwa o przesłanie wyceny powyższego szkolenia.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestnika do pracy jako monter w zakresie projektowania, montażu, przyłączania do sieci dystrybucyjnej i monitorowania pracy mikro- oraz małych systemów fotowoltaicznych oraz uzyskania przez uczestnika uprawnień do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV. Ukończenie kursu ma umożliwić uczestnikowi przystąpienie do egzaminu nadającego uprawnienia SEP do 1 kV.

Ramowy program:

1.            Zagadnienia ogólne.

2.            Podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych

3.            Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów PV

4.            Zasady doboru systemów fotowoltaicznych

5.            Montaż i regulacja instalacji systemu PV

6.            Wydajność systemów fotowoltaicznych

7.            Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych

8.            Budowa i zasady działania elementów instalacji PV

9.            Aktualne przepisy prawne dotyczące fotowoltaiki

10.          Błędy montażowe

11.          Zasad uruchamiania instalacji fotowoltaicznych

12.          Eksploatacja instalacji fotowoltaicznych

13.          Doboru i projektowania instalacji fotowoltaicznych

14.          Montaż i uruchamianie zestawu fotowoltaicznego – zajęcia praktyczne

15.          Obsługa urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV

Program szkolenia powinien być zgodny z wymogami UDT.

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż 7 dni od opublikowania niniejszego rozpoznania, nie krócej niż 1 miesiąc tj. w okresie od 30/01/2017 do 28/02/2017)

Wymiar kursu: średnio 40 godzin

Przewidywana liczba uczestników: 1 osoba

Wymogi w zakresie wykonawcy:

•              Posiadanie statusu akredytowanego ośrodka szkoleniowego w zakresie systemów fotowoltaicznych,

•              Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy,

•              Przeprowadzenie szkolenia przez trenerów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji (zgodnie z załączonym wzorem umowy),

•              Zapewnienie sprzętu/sali/pomieszczeń adekwatnych do tematyki prowadzonych zajęć,  wyposażonej w sprzęt adekwatny do przedmiotu szkolenia,

•              Zapewnienie uczestnikowi na zajęcia praktyczne, tj.: ubrania robocze,

•              Zapewnienie materiałów szkoleniowych adekwatnych do typu zajęć,

•              Opłacenie uczestnikowi jednego podejścia do egzaminu po zakończeniu szkolenia potwierdzającego nabyte kwalifikacje,

•              Wydanie uczestnikowi zaświadczeń, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje (tj. certyfikatu i uprawnień SEP do 1 kV,  zaświadczenia o ukończeniu szkolenia itp.).

•              Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego rozpoznania.

Do wyceny należy załączyć PROGRAM SZKOLENIA oraz CV KADRY TRENERSKIEJ. Trener powinien posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata.

umowa-na-uslugi-szkoleniowe_wzór

lista-sprawdzajaca

material-o-kwalifikacjach

Ponieważ w szkoleniu możliwy będzie udział osób z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie ofert do 27.01.2017 r. Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście. Na adres email: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

adres pocztowy:

JMM Mariusz Lewandowski

Biuro Projektu „CENTRUM PRACY…”

Ul. Batalionów Chłopskich 7b

58-200 Dzierżoniów

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Skip to content