ROZPOZNANIE CENOWE nr POWER247/01

 

Zapraszamy do składania ofert zgodnie z rozeznaniem rynku nr POWER0247/01.

Przedmiotem niniejszego zapytania jest realizacja usług szkoleniowych w zakresie szkoleń zawodowych dla zawodu Architekt/projektant  dla uczestników Projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.”  realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce składania ofert

  • Oferty należy składać drogą pocztową, pocztą kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną.
  • Oferta powinna zostać dostarczona na następujący adres:

 Biuro Projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.”

Kolbark, ul. Źródlana 3

32-310 Klucze

(budynek Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”)

lub     biuro@jmm.net.pl  

Termin składania ofert upływa 15.02.2017 r. do godz. 15.30 (liczy się data i godzina doręczenia, a nie nadania lub wysłania).

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska

tel. 660 713 090

email: biuro@jmm.net.pl

ROZEZNANIE RYNKU_projektowanie

ZAŁĄCZNIK 1_rozeznanie rynku_projektowanie

ZAŁĄCZNIK 2_Oświadczenie-o-spełnianiu-warunków-udziału-w-Postępowaniu

ZAŁĄCZNIK 3_WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK 4_Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

ZAŁĄCZNIK 4A_Lista sprawdzająca do weryfikacji kwalifikacji

Skip to content