Rozpoznanie rynku nr RPLB0020/OPIEKUN/1- Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. lubuskiego projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskie na lata 2014-2020 pn. OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA.

W ramach projektu chcemy zakupić miejsca szkoleniowe, w ramach Szkolenia na Opiekuna w Żłobku lub w Klubie Dziecięcym.

Łączna ilość godzin szkolenia: min. 280 godz. Miejsce realizacji szkolenia: teren województwa lubuskiego/szkolenie e-learningowe.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny powyższego kursu.

Wymogi w zakresie wykonawcy:

W odniesieniu do przedmiotu niniejszego rozpoznania cenowego o realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, które:

 1. posiadają status instytucji szkoleniowej w rozumieniu ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
 2. posiadają zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na organizację kursu
 3. program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dot. organizowania i przeprowadzania kursów w danym zakresie,
 4. zapewnienie sali wyposażonej w sprzęt adekwatny do przedmiotu szkolenia,
 5. przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji; min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia,
 6. zapewnienie uczestnikowi przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
 7. przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje,
 8. wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
 9. wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej,
 10. dysponują potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania usługi,
 11. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi,
 12. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z JMM,
 13. wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego rozpoznania cenowego,
 14. zadeklarują gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z JMM.

JMM wyznacza udokumentowanie w/w warunków poprzez złożenie oświadczeń i dokumentów zawartych w Załączniku nr 1 (wraz z CV kandydata na trenera oraz proponowanym programem szkolenia- Załącznik nr 2).

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie ofert do 21.11.2018 r. na wzorze: Załącznik 1

Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście.

Na:

– adres email: owdz.lubuskie@jmm.net.pl

– adres pocztowy:
JMM Mariusz Lewandowski
Biuro Projektu
ul. Bohaterów Westerplatte 11/5  65-034 Zielona Góra

– osobiście:
JMM Mariusz Lewandowski
Biuro Projektu
ul. Bohaterów Westerplatte 11/5   65-034 Zielona Góra

Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczone zostały tutaj:

https://jmm.net.pl/owdz-lubuskie/

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Program/-y szkoleń – wzór

DOKUMENTY DO POBRANIA

Pragniemy poinformować, iż w drodze rozpoznania rynku RPLB0020/OPIEKUN/1 – Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym, został wyłoniony następujący wykonawca:

Firma Szkoleniowo- Usługowa EDUMI, ul. Modrzewiowa 29 b, 64-115 Święciechowa

Cena: 1500/osoba

Skip to content