ROZPOZNANIE CENOWE nr RPLB0020/PRAWO/1 – Poradnictwo prawne

JMM Mariusz Lewandowski w związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
1. Okres świadczenia usług doradczych: od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 30.09.2019 r. Terminarz spotkań będzie ustalany indywidualnie pomiędzy Doradcą a uczestnikiem z obowiązkiem poinformowania Zamawiającego o miejscu i terminie/wymiarze spotkania.
2. Miejsce realizacji zamówienia: województwo lubuskie – Krosno Odrzańskie, Nowa Sól, Zielona Góra lub miejsce wskazane Wykonawcy przez JMM.
3. Przewidywany termin realizacji doradztwa – nie wcześniej, niż 7 dni od opublikowania niniejszego rozpoznania tj. od 14/08/2019 maksymalnie do 30.09.2019.
4. Usługa poradnictwa powinna dotyczyć:

 • Prawo cywilne
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo ubezpieczeń
 • Poradnictwo z zakresu prawa pracy osób z niepełnosprawnością
 • Udzielanie informacji o ulgach i uprawnieniach z tytułu niepełnosprawności dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
 • Przygotowanie wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500 + i fundusz alimentacyjny
 • Rozwiązywanie bieżących wątpliwości uczestnika
 • Inne wg potrzeb uczestnika.

Miejsce i termin składania ofert

 1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu, ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 205, 65-034 Zielona Góra.
 2. Termin składania ofert upływa 12.08.2019 roku. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2019 roku.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska

e-mail: owdz.lubuskie@jmm.net.pl

tel.: 792-335-900

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content