ROZPOZNANIE CENOWE NR RPLD0081/ROZPOZNANIE BADANIE/1

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie 11.3.1 Kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na badania wstępne (badania psychologiczne oraz badanie lekarskie) dla kandydatów na kierowców dla kat. C prawa jazdy, którzy wyrażają chęć realizacji kursów prawa jazdy w miejscowości Sieradz.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego rozpoznania cenowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
  2. Termin składania ofert upływa 9 listopada 2018 roku o godz. 11.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 listopada 2018 roku o godzinie 13.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Adrianna Bartkowiak
Tel.: 575 833 900
e-mail: adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl

DOKUMENTY DO  POBRANIA:

Skip to content