Palędzie, 18 listopada 2021 r.

 

ROZPOZNANIE CENOWE nr RPOWL0020/DD/1 – Wsparcie dietetyczne

 

Firma JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) w związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA – II EDYCJA nr RPLB.07.03.00-08-0020/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług poradnictwa (doradztwa) specjalistycznego udzielanego uczestnikom Projektu.

 

 1. Okres świadczenia usług: od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.05.2022 r. Terminarz spotkań będzie ustalany indywidualnie pomiędzy Wykonawcą a uczestnikiem z obowiązkiem poinformowania Zamawiającego o miejscu i terminie/wymiarze spotkania.

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia: województwo lubuskie. Możliwe lokalizacje realizacji zamówienia: Żary, Świebodzin, Bytom Odrzański, Zielona Góra.

 

 1. Przewidywany termin uruchomienia wsparcia – nie wcześniej, niż 7 dni od opublikowania niniejszego rozpoznania tj. od 01/12/2021.

 

 1. Usługa poradnictwa powinna dotyczyć:
Nazwa (poradnictwa) Zakres udzielanych porad: Planowana liczba uczestników Planowana liczba godzin (ogółem)
WSPARCIE DIETETYCZNE

1.Pomoc i wsparcie w poznaniu zasad racjonalnego żywienia, w tym zasad racjonalnego żywienia w wybranych chorobach cywilizacyjnych;

Upowszechnianie zdrowego stylu życia, niemarnowania jedzenia;

Poznanie zaleceń żywieniowych oraz zasad planowania jadłospisów, w tym dostosowanie do możliwości finansowych klienta;

Udzielenie wsparcia uczestnikom z problemami żywieniowymi;

Rozpoznanie, działania prewencyjne oraz uczestnictwo w terapii otyłości i niedożywienia;

Udzielanie porad żywieniowych na podstawie wywiadu żywieniowego oraz badań antropometrycznych.

2.Inne wg potrzeb uczestnika

1-40 Min. 2 max 5

 

UWAGA:
Wyłonieni wykonawcy będą wyznaczeni do przeprowadzenia usług poradnictwa (wsparcia) specjalistycznego w zależności od aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników projektu, tym samym liczba godzin wsparcia w odniesieniu do danej części zamówienia może wynieść od 2 godzin do 5 godzin ogółem.

 

Uczestnik będzie brał czynny udział przy ustalaniu i realizacji usługi tak, aby miała ona charakter podmiotowy.

 

JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) nie zapewnia wykonawcy zwrotu kosztów dojazdu czy zakwaterowania na potrzeby spotkań z uczestnikami projektu. JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) nie zapewnia również wykonawcy sprzętu (komputerów, laptopów) do wypełniania dokumentacji projektowej.

 

JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) dopuszcza możliwość świadczenia usługi w formule zdalnej (m.in. za pomocą takich narzędzi komunikacji jak e-mail, Skype, rozmowa telefoniczna), jednak zastrzegamy, iż świadczenie usługi w formule zdalnej musi zostać poprzedzone spotkaniem bezpośrednim (doradztwem stacjonarnym, z uczestnikiem projektu w salach zapewnionych przez JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) lub w miejscach uzgodnionych pomiędzy uczestnikiem i JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski)).

 

 1. Wymagania JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) dot. przedmiotu niniejszego rozpoznania cenowego:
 2. przeprowadzenie usługi poradnictwa (wsparcia) specjalistycznego przez osoby posiadające doświadczenie w zakresie prowadzenia usługi wymienionej powyżej, w tym dla osób
  z niepełnosprawnością;
 3. wypełnienie dokumentacji projektu zgodnie ze wzorami przekazanymi przez JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski);
 4. wypełnienie karty usługi z udzielonej usługi,
 5. realizacja wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski), z zastrzeżeniem, iż świadczenie usług poradnictwa (wsparcia) specjalistycznego powinno się rozpocząć w okresie min. 5 dni roboczych począwszy od przekazania przez JMM informacji o zapotrzebowaniu uczestników projektu na usługi w określonym obszarze merytorycznym,
 6. uczestnictwa w działaniach ewaluacyjnych projektu (odpowiadanie na maile, telefony, ewentualny udział w spotkaniach podsumowujących, wypełnianie sprawozdań, ankiet ewaluacyjnych),
 7. ochrony danych osobowych oraz współpracy z personelem projektu,
 8. informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA II EDYCJA;
 9. prawidłową i efektywną realizację powierzonych zadań.

 

 1. Wymagania od kandydata/wykonawcy

W odniesieniu do przedmiotu niniejszego rozpoznania cenowego o realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, które:

 1. posiadają kwalifikacje/dysponują[1] personelem o niżej określonych kwalifikacjach:
 2. wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone kursy/studia podyplomowe dot. świadczenia usług poradnictwa/wsparcia specjalistycznego wskazanego w treści zapytania;
 3. uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (np. licencje, dyplomy itp.); posiadania wiedzy; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
 4. 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług poradnictwa (wsparcia) specjalistycznego wskazanego w treści zapytania, w tym na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z różnymi stopniami niepełnosprawności, gdyż uczestnikami projektu będą osoby z niepełnosprawnościami (ON) w rozum. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r.
 5. dysponują potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania usługi.
 6. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi.
 7. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski).
 8. wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego rozpoznania cenowego.
 9. zadeklarują gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski).

 

JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) wyznacza udokumentowanie w/w warunków poprzez złożenie oświadczeń i dokumentów zawartych w Załączniku nr 1 (wraz z CV kandydata na wykonawcę, w CV należy zawrzeć zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykonawcy).

 

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie ofert do 25.11.2021 r. na wzorze: Załącznik 1_Formularz oferty_RPOWL0020DD1

 

Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście.

 

Na:

– e-mail: owdzbis.lubuskie@jmm.net.pl

– adres pocztowy:
JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski)
Biuro Projektu
ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 203, 65-034 Zielona Góra

– osobiście (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z uwagi na COVID-19):
JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski)
Biuro Projektu
ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 203, 65-034 Zielona Góra

Tel. 530-981-978

 

Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczone zostały tutaj:

https://jmm.net.pl/owdzbis-lubuskie/

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

 

Skip to content