Zielona Góra, 5 maja 2021 r.

 

ROZPOZNANIE CENOWE nr RPOWL0020/DZ/1 – Doradztwo zawodowe

 

Firma JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) w związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA – II EDYCJA nr RPLB.07.03.00-08-0020/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty świadczenie usług doradztwa zawodowego mającego na celu opracowanie IŚR oraz realizację poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

 

 1. Tryb zamówienia:

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest w oparci o rozeznanie rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 1. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
 • Liczba osób objętych doradztwem: 1- 50 osób,
 • Liczba godzin doradztwa: średnio 7 godzin przydających na 1 uczestnika (1 godzina rozumiana jest jako godzina lekcyjna, tj. 45 min),
 • Uczestnik będzie brał czynny udział przy ustalaniu i realizacji usługi tak, aby miała ona charakter podmiotowy,
 • JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) nie zapewnia doradcom zwrotu kosztów dojazdu czy zakwaterowania na potrzeby spotkań z uczestnikami projektu. JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) nie zapewnia również doradcom sprzętu (komputerów, laptopów) do wypełniania dokumentacji projektowej.

 

 1. Okres świadczenia usług: od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.05.2022 r. Terminarz spotkań będzie ustalany indywidualnie pomiędzy Doradcą a uczestnikiem z obowiązkiem poinformowania Zamawiającego o miejscu i terminie/wymiarze spotkania.

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia: województwo lubuskie. Możliwe lokalizacje realizacji zamówienia: Żary, Świebodzin, Bytom Odrzański, Zielona Góra.

 

 1. Przewidywany termin uruchomienia wsparcia – nie wcześniej, niż 7 dni od opublikowania niniejszego rozpoznania tj. od 12/05/2021.

 

 1. Zakres zadań w OBSZARZE DORADZTWA:
 • Opracowanie dla i przy udziale z Uczestnikiem Projektu Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, w wymiarze średnio 3 godzin (spotkanie bezpośrednie; opracowanie IŚR na podst. zebranego materiału/wywiadu). Przygotowanie IŚR wraz z Uczestnikiem Projektu (dalej UP) uwzględniać będzie cel zawodowy UP. W ramach IŚR powinny się znaleźć następujące etapy:
  • Identyfikacja potrzeb UP – identyfikacja oczekiwań, mocnych i słabych stron UP, dokonanie bilansu posiadanych kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego, określenie deficytów UP oraz poznanie jego potencjału zawodowego. Określenie celu zawodowego UP.
  • Ustalenie działań i form pomocy świadczonych UP w ramach danego projektu, programu specjalnego lub świadczone w ramach pomocy przez urząd lub inne instytucje. Opis działań oraz efekt zamierzony po zrealizowaniu działania.
  • Ustalenie działań do samodzielnej realizacji przez UP. Opis tych działań oraz efekt zamierzony po zrealizowaniu każdego działania.
  • Terminy realizacji ustalonych działań.
  • Formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów UP z doradcą zawodowym lub inną osobą przygotowującą IŚR.
  • Terminy i warunki zakończenia realizacji IŚR przez
 • Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, jako proces, w którym doradca zawodowy i UP wspólnie pracują nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez UP decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy. W ramach poradnictwa zawodowego powinny znaleźć się nast. komponenty:
  • Wywiad (średnio 2 godziny/UP) – ma na celu zebranie i przeanalizowanie informacji przez doradcę oraz określenie wraz z UP problemu do rozwiązania i wyznaczeniu planu działania. Doradca wraz z UP dokonują przeglądu wykształcenia, przebytych szkoleń, doświadczeń zawodowych, zainteresowań, umiejętności, cech osobistych i możliwości fizycznych.
  • Badania testowe (średnio 2 godziny/UP) – obejmują zastosowanie różnych narzędzi standaryzowanych mających na celu zdiagnozowanie oraz określenie indywidualnych predyspozycji/preferencji UP oraz jego możliwości związanych np. ze zmianą czy podnoszeniem kwalifikacji, zmianą lub wyborem zawodu lub podjęciem pracy.
 • wspieranie i motywowanie uczestnika w realizacji IŚR,
 • należyte rozpoznanie potrzeb lokalnego rynku pracy oraz przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zawodów i zapotrzebowania na dane specjalności.

 

W przypadku, jeśli wykonawca będzie prowadził działalność gospodarczą – podmiot realizujący doradztwo zawodowe powinien posiadać aktualny wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia, co zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego w oparciu o stronę:

https://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka

 

 1. Wymagania JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) dot. przedmiotu niniejszego rozpoznania cenowego:

W odniesieniu do przedmiotu niniejszego rozpoznania cenowego o realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, które:

– posiadają kwalifikacje/dysponują[1] personelem o niżej określonych kwalifikacjach:

 1. wykształcenie wyższe/ wyższe zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie doradztwa,
 2. 2-letnie doświadczenie przez konkretnego, wskazanego w ofercie doradcę w zakresie prowadzenia usług w obszarze doradztwa,
 3. wypełnienie dokumentacji projektu, w tym kart doradczych zgodnie ze wzorami przekazanymi przez JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski),
 4. dostarczanie pełnej dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od zakończenia usługi;
 5. realizacja wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski), z zastrzeżeniem, iż świadczenie usług wsparcia specjalistycznego powinno się rozpocząć w okresie min. 7 dni roboczych począwszy od przekazania przez JMM informacji o zapotrzebowaniu uczestników projektu na usługi w określonym obszarze merytorycznym,
 6. uczestnictwa w działaniach ewaluacyjnych projektu (odpowiadanie na maile, telefony, ewentualny udział w spotkaniach podsumowujących, wypełnianie sprawozdań, ankiet ewaluacyjnych),
 7. ochrony danych osobowych oraz współpracy z personelem projektu,
 8. informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA II EDYCJA;
 9. prawidłową i efektywną realizację powierzonych zadań.

 

 

JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) wyznacza udokumentowanie w/w warunków poprzez złożenie oświadczeń i dokumentów zawartych w Załączniku nr 1 (wraz z CV kandydata na doradcę, w CV należy zawrzeć zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby/kadry).

 

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie ofert do 11.05.2021 r. do godz. 13:00 na wzorze:

Załącznik 1_Formularz oferty_RPOWL0020DZ1

 

Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście.

 

Na:

– e-mail: owdzbis.lubuskie@jmm.net.pl

– adres pocztowy:
JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski)
Biuro Projektu
ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 203, 65-034 Zielona Góra

– osobiście (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z uwagi na COVID-19):
JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski)
Biuro Projektu
ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 203, 65-034 Zielona Góra

Tel. 530-981-978

 

Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczone zostały tutaj:

https://jmm.net.pl/owdzbis-lubuskie/

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

Wybór wykonawcy

Wybrano wykonawcę: PROJECTOR Marta Lewandowska, ul. Bohaterów Westerplatte 11, lok. 203, 65-034 Zielona Góra, NIP: 9261544790, REGON: 363454642. Cena 60,00 zł / h. Wybrany Oferent spełnia wszystkie wymagania i kryteria określone w rozpoznaniu, posiada wpis do RIS, Oferent nie podlega wykluczeniu.

 

 

 

Skip to content