Zielona Góra, 5 maja 2021 r.

ROZPOZNANIE CENOWE nr RPOWL0020/MM/2 – Wsparcie mentorskie

 

Firma JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) w związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA – II EDYCJA nr RPLB.07.03.00-08-0020/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług indywidualnego wsparcia mentorskiego (motywacyjnego/psychologicznego) dla Uczestników Projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA II EDYCJA, mających na celu indywidualizację wsparcia, wzmocnienie motywacji do zmiany biernej postawy.

 

 1. Tryb zamówienia:

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest w oparci o rozeznanie rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 1. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

Liczba osób objętych doradztwem: min. 1 max. 50 osób,

Liczba godzin doradztwa: średnio 10 godzin przydających na 1 uczestnika (1 godzina rozumiana jest jako godzina lekcyjna, tj. 45 min),

Spotkania będą realizowane w salach zapewnionych przez Zamawiającego zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego.

 

 1. Okres świadczenia usług: od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.05.2022 r. Terminarz spotkań będzie ustalany pomiędzy mentorem a uczestnikiem z obowiązkiem poinformowania Zamawiającego o miejscu i terminie/wymiarze spotkania.

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia: województwo lubuskie. Możliwe lokalizacje realizacji zamówienia: Żary, Świebodzin, Bytom Odrzański, Zielona Góra.

 

 1. Przewidywany termin uruchomienia wsparcia – nie wcześniej, niż 7 dni od opublikowania niniejszego rozpoznania tj. od 12/05/2021.

 

 1. Zakres zadań w OBSZARZE WSPARCIA MENTORSKIEGO:

– stworzenie pozytywnego związku z uczestnikiem,

– rozwijanie umiejętności społecznych i zawodowych uczestnika,

– pomoc w zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji oraz polepszenie kompetencji uczestnika do współdziałania

z innymi – rodziną, środowiskiem zawodowym czy przedstawicielami lokalnych instytucji,

– zbudowanie poczucia bezpieczeństwa koniecznego do samodzielnych, wolnych od lęku przed błędem i oceną poszukiwań, rozwijających kreatywność i dociekliwość uczestnika,

– zachęcanie uczestnika do:

 • dzielenia się pomysłami i myślami,
 • ocenianie i motywowanie zachowań własnych,
 • konfrontowanie doświadczeń i decyzji przez samoocenę,
 • rozważania z różnych perspektyw sytuacji wpływających na życie,
 • rozwoju własnej kariery i osiągnięć,
 • brania odpowiedzialności za własny rozwój i za podejmowane decyzje,
 • zdobywania nowych doświadczeń.

– rozpoznanie potencjału UP, jego sytuacji społ.-zawodowej, potrzeb i aspiracji, w celu sporządzenia trafnej opinii predyspozycji osobowościowo–zawodowych UP i jego możliwości rozwojowych;

– motywowanie, analiza i wspieranie działań UP podejmowane w ramach IŚR;

– nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, urzędami pracy oraz innymi instytucjami rynku pracy w celu promocji zatrudnienia wspieranego oraz pozyskiwania miejsc pracy dla konkretnych klientów – jako wsparcie i uzupełnienie działań pośrednika pracy;

– wprowadzenie UP do firmy/podmiotu poprzez zapoznawanie z procedurami i warunkami zatrudnienia oraz zadaniami na określonym stanowisku pracy;

– prowadzenie dokumentacji projektu,

– uczestniczenie w działaniach ewaluacyjnych projektu,

– współpraca z zespołem projektowym,

– przestrzeganie zasady poufności i ochrony danych uczestników,

– przestrzeganie zasad równości szans i niedyskryminacji i równości szans kobiet i mężczyzn,

– informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA – II EDYCJA nr projektu: RPLB.07.03.00-08-0020/20

 

 1. Wymagania od kandydata/wykonawcy

W odniesieniu do przedmiotu niniejszego rozpoznania cenowego o realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, które:

 1. posiadają kwalifikacje/dysponują[1] personelem o niżej określonych kwalifikacjach:
 • wykształcenie min. średnie;
 • wiedzę z zakresu możliwości uzyskania zatrudnienia na lokalnym i krajowym rynku pracy,
 • Mentor będzie charakteryzował się m.in: wysoko rozwiniętą samoświadomością, rozumieniem podstaw zachowań innych ludzi, umiejętnością budowania i rozwoju relacji społ., dążenie do własnego rozwoju i znajdowanie satysfakcji w rozwijaniu innych ludzi, zdolnością do konceptualizacji i budowania modeli różnych zjawisk,
 • 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług doradczych/mentoringu/coachingu, w tym na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z różnymi stopniami niepełnosprawności, gdyż uczestnikami projektu będą osoby z niepełnosprawnościami (ON) w rozum. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r.
 • dysponują wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego usługą, zgodnie z rezultatami projektu „Holownik -nowa  usługa aktywizacji zawodowej”(holownik.wup-krakow.pl)
 1. dysponują potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania usługi.
 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi.
 3. wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego rozpoznania cenowego.
 4. zadeklarują gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z JMM z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski).

 

JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) wyznacza udokumentowanie w/w warunków poprzez złożenie oświadczeń i dokumentów zawartych w Załączniku nr 1 (wraz z CV kandydata na mentora, w CV należy zawrzeć zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby/kadry).

 

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie ofert do 11.05.2021 r. do godz. 13:00 na wzorze:

Załącznik 1_Formularz oferty_RPOWL0020MM2

 

Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście.

 

Na:

– e-mail: owdzbis.lubuskie@jmm.net.pl

– adres pocztowy:
JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski)
Biuro Projektu
ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 203, 65-034 Zielona Góra

– osobiście (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z uwagi na COVID-19):
JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski)
Biuro Projektu
ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 203, 65-034 Zielona Góra

Tel. 530-981-978

 

Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczone zostały tutaj: https://jmm.net.pl/owdzbis-lubuskie/

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Wybór wykonawcy

Wybrano wykonawcę: PROJECTOR Marta Lewandowska, ul. Bohaterów Westerplatte 11, lok. 203, 65-034 Zielona Góra, NIP: 9261544790, REGON: 363454642. Cena 50,00 zł / h. Wybrany Oferent spełnia wszystkie wymagania i kryteria określone w rozpoznaniu, posiada wpis do RIS, Oferent nie podlega wykluczeniu.

 

 

Skip to content