Palędzie, 30 listopada 2021 r.

 

ROZPOZNANIE CENOWE nr RPOWL0020/PP/1 – Porady prawne

 

Firma JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) w związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA – II EDYCJA nr RPLB.07.03.00-08-0020/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie porad prawnych udzielanych uczestnikom Projektu.

 

 1. Okres świadczenia usług: od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.05.2022 r. Terminarz spotkań będzie ustalany indywidualnie pomiędzy Doradcą a uczestnikiem z obowiązkiem poinformowania Zamawiającego o miejscu i terminie/wymiarze spotkania.

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia: województwo lubuskie. Możliwe lokalizacje realizacji zamówienia: Żary, Świebodzin, Bytom Odrzański, Zielona Góra.

 

 1. Przewidywany termin uruchomienia wsparcia – nie wcześniej, niż 14 dni od opublikowania niniejszego rozpoznania tj. od 15/12/2021.

 

 1. Usługa powinna dotyczyć:

Nazwa usługi

Zakres udzielanych porad:

Planowana liczba uczestników

Planowana liczba godzin (ogółem)

PORADY PRAWNE

®      Prawo cywilne

®      Prawo rodzinne i opiekuńcze

®      Prawo ubezpieczeń

®      Poradnictwo z zakresu prawa pracy osób z niepełnosprawnością

®      Udzielanie informacji o ulgach i uprawnieniach z tytułu niepełnosprawności dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

®      Przygotowanie wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500 + i fundusz alimentacyjny

®      Rozwiązywanie bieżących wątpliwości uczestnika

®      Inne wg potrzeb uczestnika

1-15

min. 2 max 10

 

UWAGA:
Wyłonieni wykonawcy będą wyznaczeni do przeprowadzenia porad prawnych w zależności od aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników projektu, tym samym liczba godzin wsparcia w odniesieniu do danej części zamówienia może wynieść od 2 godzin do 10 godzin ogółem.

 

Uczestnik będzie brał czynny udział przy ustalaniu i realizacji usługi tak, aby miała ona charakter podmiotowy.

 

JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) nie zapewnia doradcom zwrotu kosztów dojazdu czy zakwaterowania na potrzeby spotkań z uczestnikami projektu. JMM nie zapewnia również doradcom sprzętu (komputerów, laptopów) do wypełniania dokumentacji projektowej.

 

JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) dopuszcza możliwość świadczenia usługi w formule zdalnej (m.in. za pomocą takich narzędzi komunikacji jak e-mail, Skype, rozmowa telefoniczna), jednak zastrzegamy, iż świadczenie usługi w formule zdalnej musi zostać poprzedzone spotkaniem bezpośrednim (spotkaniem stacjonarnym, z uczestnikiem projektu w salach zapewnionych przez JMM lub w miejscach uzgodnionych pomiędzy uczestnikiem i JMM). 

 

 

 1. Wymagania JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) dot. przedmiotu niniejszego rozpoznania cenowego:
 2. przeprowadzenie usługi wsparcia specjalistycznego przez osoby posiadające doświadczenie w zakresie prowadzenia usługi wymienionej powyżej, w tym dla osób z niepełnosprawnością;
 3. wypełnienie dokumentacji projektu zgodnie ze wzorami przekazanymi przez JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski);
 4. wypełnienie karty usługi z udzielonej usługi,
 5. realizacja wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski), z zastrzeżeniem, iż świadczenie usług wsparcia specjalistycznego powinno się rozpocząć w okresie min. 5 dni roboczych począwszy od przekazania przez JMM informacji o zapotrzebowaniu uczestników projektu na usługi w określonym obszarze merytorycznym,
 6. uczestnictwa w działaniach ewaluacyjnych projektu (odpowiadanie na maile, telefony, ewentualny udział w spotkaniach podsumowujących, wypełnianie sprawozdań, ankiet ewaluacyjnych),
 7. ochrony danych osobowych oraz współpracy z personelem projektu,
 8. informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA II EDYCJA;
 9. prawidłową i efektywną realizację powierzonych zadań.

 

Wykonawca jest zobowiązany posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, wraz z dowodem zapłaty, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia równą lub większą niż cena oferty brutto.

 

 1. Wymagania od kandydata/wykonawcy

W odniesieniu do przedmiotu niniejszego rozpoznania cenowego o realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, które:

 1. posiadają kwalifikacje/dysponują[1] personelem o niżej określonych kwalifikacjach:
 2. ukończyła studia prawnicze (zdobyła tytuł zawodowy), ukończyła aplikację radcowską bądź adwokacką oraz zdała egzamin radcowski lub adwokacki,
 3. są uprawnione do udzielania informacji i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, konsultacji, porad prawnych, opinii prawnych, sporządzania aktów i dokumentacji prawnych,
 4. posiada obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej,
 5. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (np. licencje, dyplomy itp.); posiadania wiedzy; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
 6. 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług wsparcia specjalistycznego wskazanego w treści zapytania, w tym na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z różnymi stopniami niepełnosprawności, gdyż uczestnikami projektu będą osoby z niepełnosprawnościami (ON) w rozum. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r.
 7. dysponują potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania usługi.
 8. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi.
 9. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski).
 10. wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego rozpoznania cenowego.
 11. zadeklarują gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski).

 

JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) wyznacza udokumentowanie w/w warunków poprzez złożenie oświadczeń i dokumentów zawartych w Załączniku nr 1 (wraz z CV kandydata na doradcę, w CV należy zawrzeć zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby/kadry).

 

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie ofert do 07.12.2021 r. na wzorze: Załącznik 1_Formularz oferty_RPOWL0020PP1

 

Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście.

 

Na:

– e-mail: owdzbis.lubuskie@jmm.net.pl

– adres pocztowy:
JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski)
Biuro Projektu
ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 203, 65-034 Zielona Góra

– osobiście (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z uwagi na COVID-19):
JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski)
Biuro Projektu
ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 203, 65-034 Zielona Góra

Tel. 530-981-978

 

Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczone zostały tutaj:

https://jmm.net.pl/owdzbis-lubuskie/

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

 

Skip to content