Poznań, 28 kwietnia 2021 r.

ROZPOZNANIE CENOWE nr RPOWL0020/PP/1 – Pośrednictwo pracy

 

JMM Mariusz Lewandowski w związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA – II EDYCJA nr RPLB.07.03.00-08-0020/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług pośrednictwa pracy, mających na celu reintegrację uczestnika z rynkiem pracy (wsparcie w wejściu/powrocie na rynek pracy) oraz osiągnięcie efektu polegającego na jak najtrafniejszym doborze, w możliwie krótkim terminie odpowiedniego stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy oraz właściwego kandydata na dane stanowisko pracy, odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy.

 

 1. Tryb zamówienia:

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest w oparci o rozeznanie rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 1. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
 • Liczba osób objętych pośrednictwem pracy: 1- 50 osób,
 • Liczba godzin pośrednictwa pracy: średnio 5 godzin przydających na 1 uczestnika (1 godzina rozumiana jest jako godzina lekcyjna, tj. 45 min),
 • JMM Mariusz Lewandowski nie zapewnia pośrednikom zwrotu kosztów dojazdu czy zakwaterowania na potrzeby spotkań z uczestnikami projektu. JMM Mariusz Lewandowski nie zapewnia również doradcom sprzętu (komputerów, laptopów) do wypełniania dokumentacji projektowej.

 

 1. Okres świadczenia usług: od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.05.2022 r. Terminarz spotkań będzie ustalany pomiędzy pośrednikiem a uczestnikiem z obowiązkiem poinformowania Zamawiającego o miejscu i terminie/wymiarze spotkania.

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia: województwo lubuskie. Możliwe lokalizacje realizacji zamówienia: Żary, Świebodzin, Bytom Odrzański, Zielona Góra.

 

 1. Przewidywany termin uruchomienia wsparcia – nie wcześniej, niż 7 dni od opublikowania niniejszego rozpoznania tj. od 05/05/2021.

 

 1. Zakres zadań w OBSZARZE POŚREDNICTWA PRACY:
 2. wsparcie w przygotowaniu wraz z uczestnikiem dokumentów aplikacyjnych,
 3. stałe utrzymywanie i nawiązywanie nowych kontaktów z zakładami pracy zatrudniającymi lub chcącymi zatrudniać pracowników,
 4. pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach pracy,
 5. udzielanie wszystkim zainteresowanym informacji o wolnych miejscach pracy i możliwościach jej podjęcia, a także o możliwościach jej poszukiwania,
 6. negocjowanie z podmiotami zatrudniającymi, warunków pracy dla przyszłych pracowników i udzielanie podmiotom zatrudniającym pomocy przy ustalaniu tych warunków,
 7. dystrybucja wolnych miejsc pracy wśród osób zainteresowanych podjęciem pracy,
 8. dobór kandydatów na konkretne miejsce pracy zgodnie z ich kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym oraz wymaganiami i sugestiami podmiotu zatrudniającego, na podstawie IŚR (Indywidualnej Ścieżki Rozwoju),
 9. wsparcie w kwestiach formalnych w związku z realizacją projektu,
 10. wsparcie w pojawiających się sytuacjach trudnych w życiu zawodowym i społecznym, w tym mediacje w sytuacjach trudnych w miejscu pracy, współpraca z pracodawcami,
 11. wsparcie w trakcie rozmowy rekrutacyjnej i/lub wprowadzenie do miejsca zatrudnienia,
 12. pozyskiwanie inf. o lokalnym rynku pracy,
 13. przechowywanie i aktualizowanie inf. o lokalnym rynku pracy.
 14. wypełnienie dokumentacji projektu, w tym kart doradczych zgodnie ze wzorami przekazanymi przez JMM Mariusz Lewandowski,
 15. dostarczanie pełnej dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od zakończenia usługi,
 16. realizacja wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych z JMM Mariusz Lewandowski, z zastrzeżeniem, iż świadczenie usług wsparcia powinny się rozpocząć w okresie min. 7 dni roboczych począwszy od przekazania przez JMM informacji o zapotrzebowaniu uczestników projektu na usługi w określonym obszarze merytorycznym,
 17. uczestnictwa w działaniach ewaluacyjnych projektu (odpowiadanie na maile, telefony, ewentualny udział w spotkaniach podsumowujących, wypełnianie sprawozdań, ankiet ewaluacyjnych),
 18. ochrony danych osobowych oraz współpracy z personelem projektu,
 19. informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA II EDYCJA;
 20. prawidłową i efektywną realizację powierzonych zadań.

 

W przypadku, jeśli wykonawca będzie prowadził działalność gospodarczą – podmiot realizujący pośrednictwo pracy powinien posiadać aktualny wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia, co zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego w oparciu o stronę:

https://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka

 

 1. Wymagania od kandydata/wykonawcy

W odniesieniu do przedmiotu niniejszego rozpoznania cenowego o realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, które:

 1. posiadają kwalifikacje/dysponują[1] personelem o niżej określonych kwalifikacjach:
 • wykształcenie min. średnie,
 • wiedzę z zakresu możliwości uzyskania zatrudnienia na lokalnym i krajowym rynku pracy,
 • pośrednik pracy powinien być osobą z umiejętnością nawiązywania kontaktów, chęcią niesienia pomocy innym, odpornością emocjonalną i dużą samokontrolą,
 • 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług doradczych/pośrednictwa pracy, w tym na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z różnymi stopniami niepełnosprawności, gdyż uczestnikami projektu będą osoby z niepełnosprawnościami (ON) w rozum. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r.
 • posiada Wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji (o ile dotyczy).
 1. dysponują potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania usługi.
 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi.
 3. wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego rozpoznania cenowego.
 4. zadeklarują gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z JMM Mariusz Lewandowski.

 

JMM Mariusz Lewandowski wyznacza udokumentowanie w/w warunków poprzez złożenie oświadczeń i dokumentów zawartych w Załączniku nr 1 (wraz z CV kandydata na pośrednika, w CV należy zawrzeć zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby/kadry).

 

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie ofert do 04.05.2021 r. do godz. 13:00 na wzorze:

Załącznik 1_Formularz oferty_RPOWL0020PP1

 

Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście.

 

Na:

– e-mail: owdzbis.lubuskie@jmm.net.pl

– adres pocztowy:
JMM Mariusz Lewandowski
Biuro Projektu
ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 203, 65-034 Zielona Góra

– osobiście (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z uwagi na COVID-19):
JMM Mariusz Lewandowski
Biuro Projektu
ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 203, 65-034 Zielona Góra

Tel. 530-981-978

 

Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczone zostały tutaj: https://jmm.net.pl/owdzbis-lubuskie/

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Wybór wykonawcy

Wybrano wykonawcę: PROJECTOR Marta Lewandowska, ul. Bohaterów Westerplatte 11, lok. 203, 65-034 Zielona Góra, NIP: 9261544790, REGON: 363454642. Cena 60,00 zł / h. Wybrany Oferent spełnia wszystkie wymagania i kryteria określone w rozpoznaniu, posiada wpis do RIS, Oferent nie podlega wykluczeniu.

 

 

Skip to content