ROZPOZNANIE CENOWE nr RPOWS0622/PS/4 – Poradnictwo psychoterapeutyczne

JMM Mariusz Lewandowski w związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług poradnictwa (doradztwa) specjalistycznego udzielanego uczestnikom Projektu.

 

Miejsce i termin składania ofert

Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście w terminie do dnia 13 sierpnia br.
Na:
– adres email: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl
– adres pocztowy:
JMM Mariusz Lewandowski
Biuro Projektu ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice (Budynek Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach)
– osobiście:
JMM Mariusz Lewandowski
Biuro Projektu ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice (Budynek Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach) w godz. 8:00-15:00

 

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Małgorzata Pawłowska

tel: 530 981 978 / e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content