ROZPOZNANIE CENOWE nr RPOWS0622/PS/5 – Poradnictwo psychoterapeutyczne

JMM Mariusz Lewandowski w związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług poradnictwa (doradztwa) specjalistycznego udzielanego uczestnikom Projektu.
1. Okres świadczenia usług doradczych: od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.12.2018 r. (max. 2 miesiące). Terminarz spotkań będzie ustalany indywidualnie pomiędzy Doradcą a uczestnikiem z obowiązkiem poinformowania Zamawiającego o miejscu i terminie/wymiarze spotkania.
2. Miejsce realizacji zamówienia: województwo śląskie – Katowice lub miejsce wskazane Wykonawcy przez JMM.
3. Przewidywany termin uruchomienia wsparcia – nie wcześniej, niż 7 dni od opublikowania niniejszego rozpoznania tj. od 25/10/2018.
4. Usługa poradnictwa powinna dotyczyć:
Nazwa (poradnictwa) doradztwa
Zakres udzielanych porad:
Planowana liczba uczestników
Średnia liczba godzin miesięcznie (ogółem)
PORADNICTWO PSYCHOTERAPEUTYCZNE
Wsparcie psychoterapeutyczne ma na celu poprawę codziennego funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnością, zwiększenie motywacji do samodzielnego podejmowania decyzji życiowych oraz pewności siebie przy podejmowaniu działań i planowaniu przyszłości. Rolą psychoterapeuty jest zmniejszenie poczucia bezradności w definiowaniu wyborów życiowych a także udzielanie wskazówek na temat radzenia sobie z towarzyszącym stresem – wyprowadzenie uczestnika z kryzysu, pomoc z pojawiającymi się problemami. Wsparcie psychoterapeutyczne polega na:
 rozpoznaniu i próbie wspólnego rozwiązania trudnej sytuacji rodzinnej, emocjonalnej, psychologicznej;
 psychoedukacji;
 udzieleniu wsparcia emocjonalnego i pomocy w odreagowaniu sytuacji trudnej;
 zwiększeniu pewności siebie przy podejmowaniu działań i planowaniu przyszłości;
 zmniejszeniu poczucia bezradności w zdefiniowaniu wyborów życiowych;
 inne wg potrzeb uczestnika.
1-30
24
UWAGA: Wyłonieni wykonawcy będą wyznaczeni do przeprowadzenia usług poradnictwa (doradztwa) specjalistycznego w zależności od aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników projektu, tym samym liczba godzin doradztwa w odniesieniu do danej części zamówienia może wynieść od 0 godzin do 360 godzin ogółem.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
Uczestnik będzie brał czynny udział przy ustalaniu i realizacji usługi tak, aby miała ona charakter podmiotowy.
JMM nie zapewnia doradcom zwrotu kosztów dojazdu czy zakwaterowania na potrzeby spotkań z uczestnikami
projektu. JMM nie zapewnia również doradcom sprzętu (komputerów, laptopów) do wypełniania dokumentacji
projektowej.
JMM dopuszcza możliwość świadczenia usługi doradczej w formule zdalnej (m.in. za pomocą takich narzędzi
komunikacji jak e-mail, Skype, rozmowa telefoniczna), jednak zastrzegamy, iż świadczenie usługi doradczej w
formule zdalnej musi zostać poprzedzone spotkaniem bezpośrednim (doradztwem stacjonarnym, z uczestnikiem
projektu w salach zapewnionych przez JMM lub w miejscach uzgodnionych pomiędzy uczestnikiem i JMM).
5. Wymagania JMM dot. przedmiotu niniejszego rozpoznania cenowego:
a) przeprowadzenie usługi poradnictwa (doradztwa) specjalistycznego przez osoby posiadające
doświadczenie w zakresie prowadzenia usługi wymienionej powyżej, w tym dla osób z
niepełnosprawnością;
b) wypełnienie dokumentacji projektu zgodnie ze wzorami przekazanymi przez JMM;
c) wypełnienie karty doradztwa z udzielonej usługi,
d) realizacja wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z JMM, z
zastrzeżeniem, iż świadczenie usług poradnictwa (doradztwa) specjalistycznego powinno się rozpocząć
w okresie min. 5 dni roboczych począwszy od przekazania przez JMM informacji o zapotrzebowaniu
uczestników projektu na usługi doradcze w określonym obszarze merytorycznym,
e) uczestnictwa w działaniach ewaluacyjnych projektu (odpowiadanie na maile, telefony, ewentualny udział
w spotkaniach podsumowujących, wypełnianie sprawozdań, ankiet ewaluacyjnych),
f) ochrony danych osobowych oraz współpracy z personelem projektu,
g) informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej projektu OD
WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA;
h) prawidłową i efektywną realizację powierzonych zadań.
6. Wymagania od kandydata/wykonawcy
W odniesieniu do przedmiotu niniejszego rozpoznania cenowego o realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby
fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, które:
1. posiadają kwalifikacje/dysponują1 personelem o niżej określonych kwalifikacjach:
a) wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone kursy/studia podyplomowe dot. świadczenia usług
poradnictwa/doradztwa specjalistycznego wskazanego w treści zapytania;
b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania (np. licencje, dyplomy itp.); posiadania wiedzy; dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym;
c) min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług poradnictwa (doradztwa)
specjalistycznego wskazanego w treści zapytania, w tym na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z różnymi
stopniami niepełnosprawności, gdyż uczestnikami projektu będą w 100% osoby z niepełnosprawnościami
(ON) w rozum. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
z dnia 27.08.1997r.
2. przedstawią propozycję konspektu usług poradnictwa (doradztwa) specjalistycznego, dla których
składa ofertę, z uwzględnieniem znajomości specyfiki grupy docelowej (osób wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z
różnymi stopniami niepełnosprawności, gdyż uczestnikami projektu będą w 100% osoby z
niepełnosprawnościami (ON) w rozum. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r.)
3. dysponują potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania usługi.
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi.
5. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z JMM.
6. wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień
1 Niepotrzebne skreślić
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
niniejszego rozpoznania cenowego.
7. zadeklarują gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych
każdorazowo z JMM.
JMM wyznacza udokumentowanie w/w warunków poprzez złożenie oświadczeń i dokumentów zawartych w
Załączniku nr 1 (wraz z CV kandydata na doradcę i proponowanym konspektem doradztwa).
Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie ofert do 24.10.2018 r. na wzorze: Załącznik 1_Formularz
oferty_RPOWS0622_PS_5
Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście w terminie do dnia 24 października
br.
Na:
– adres email: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl
– adres pocztowy:
JMM Mariusz Lewandowski
Biuro Projektu
ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice
(Budynek Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach)
– osobiście:
JMM Mariusz Lewandowski
Biuro Projektu
ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice
(Budynek Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach) w godz. 8:00-15:00
Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczone zostały tutaj:
https://jmm.net.pl/wz/
Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu
cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zatwierdził:
MARIUSZ LEWANDOWSKI
Właściciel

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content