ROZPOZNANIE CENOWE NR RPOWSL0317/SPRZĘT-RC/1 – wynajem sprzętu dydaktycznego niezbędnego do przeprowadzenia 40 edycji kursów doskonalących dla ratowników medycznych.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu dydaktycznego niezbędnego do przeprowadzenia 40 kursów doskonalących dla ratowników medycznych organizowanych w ramach projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia przedstawia rozdział 4.3 opracowania: „Program kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego” opracowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do rozpoznania cenowego, możliwego do pobrania również ze strony:

http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/doskonalenie-zawodowe-ratownikow-medycznych/programy-kursow-ratownikow-medycznych/

Miejsce i termin składania ofert

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu (Budynek WPR), ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice I piętro, pokój nr 125
2. Termin składania ofert upływa 28 kwietnia 2017 roku o godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska
tel: 660 713 090
e-mail: marta.lewandowska@jmm.net.pl

.

Skip to content