ROZPOZNANIE CENOWE – Operator wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT


JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków UE.

W ramach projektu organizowany będzie dla uczestników kurs: Operator wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT. W związku z tym zwracamy się do Państwa o przesłanie wyceny powyższego kursu.

Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji operatora wózków widłowych z napędem silnikowym oraz wykonania czynności związanych z wymianą butli LPG.

Celem kursu jest zdobycie przez uczestnika szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • budowy i zasad działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację,
 • samodzielnego prowadzenia wózka widłowego i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka widłowego oraz do jego obsługi codziennej,
 • obowiązujących przepisów bhp, zasad poruszania się wózkiem widłowym po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia,
 • zagrożeń, wypadków i sytuacji niebezpiecznych związanych z wymianą butli,
 • praktycznej wymiany butli,
 • postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż 7 dni od opublikowania niniejszego rozpoznania, nie później niż 2 miesiące, od opublikowania niniejszego rozpoznania tj. w okresie od 28/10/2016 do 28/12/2016)

Wymiar kursu: min. 50 godzin

Przewidywana liczba uczestników: 1 osoba

Wymogi w zakresie wykonawcy:

 • Posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy,
 • Przeprowadzenie szkolenia przez trenerów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji (zgodnie z załączonym wzorem umowy),
 • Zapewnienie sprzętu/sali/pomieszczeń adekwatnych do tematyki prowadzonych zajęć,  wyposażonej w sprzęt adekwatny do przedmiotu szkolenia,
 • Zapewnienie uczestnikom adekwatnej odzieży ochronnej, o ile takowa jest wymagana,
 • Zapewnienie materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
 • Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego oraz zewnętrznego przed komisją powołaną przez UDT potwierdzającego nabyte kwalifikacje,
 • Wydanie uczestnikom zaświadczenia MEN, certyfikatów i dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje (tj. zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT w zakresie obsługi wózków widłowych wyposażonych w butle gazowe oraz wózków należących do niższych kategorii).
 • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego rozpoznania.

umowa-na-uslugi-szkoleniowe_wzór

lista-sprawdzajaca

material-o-kwalifikacjach

Do wyceny należy załączyć PROGRAM KURSU oraz CV KADRY TRENERSKIEJ. Trener powinien posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie kursu oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie kursu, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata.

O ile w szkoleniu możliwy będzie udział osób z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie ofert do 26.10.2016 r. Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście. Na adres email: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

adres pocztowy:

JMM Mariusz Lewandowski

Biuro Projektu „CENTRUM PRACY…”

Ul. Batalionów Chłopskich 7b

58-200 Dzierżoniów

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych

Skip to content