ROZPOZNANIE CENOWE – Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym ECDL

 

Firma JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z firmą SZKUTNIK Olimpia Komosińska realizuje na terenie m.in. powiatu olkuskiego projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków UE.

W ramach projektu chcemy zakupić 1 miejsce szkoleniowe na szkoleniu otwartym z zakresu pracownika administracyjno-biurowego z kursem komputerowym ECDL.

Celem kursu jest zdobycie przez uczestniczkę kwalifikacji m.in. z zakresu:

 1. Pracownik administracyjno – biurowy:
 • przygotowania do pracy na stanowisku pracownik administracyjno-biurowy, zarówno poprzez dostarczenie wiedzy teoretycznej jak i praktycznej;
 • zasad pracy w biurze i sekretariacie; konstruowanie pism; zarządzanie dokumentacją, w tym elektroniczną, obieg dokumentów; archiwizacja dokumentacji, w tym elektronicznej; organizacja efektywnych spotkań i zebrań; obsługa klientów i gości; zasady prowadzenia rozmów telefonicznych;
 • otrzymanie kompetencji pracownika administracyjno-biurowego.
 1. Kurs komputerowy wraz z egzaminem ECDL BASE:
 • ECDL BASE B1 – Podstawy pracy z komputerem: zagadnienia i umiejętności związane z korzystaniem z urządzeń komputerowych, tworzeniem i zarządzaniem plikami oraz bezpieczeństwem danych;
 • ECDL BASE B2 – Podstawy pracy w sieci: podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z Internetem i usługami internetowymi: przeglądaniem Internetu, efektywnym wyszukiwaniem informacji w Internecie, komunikacją online i pocztą elektroniczną;
 • ECDL BASE B3 – Przetwarzanie tekstów: znajomość aplikacji do edycji tekstu podczas tworzenia dokumentów, ich formatowania i drukowania;
 • ECDL BASE B4 – Arkusze kalkulacyjne: znajomość budowy arkusza kalkulacyjnego, umiejętności tworzenia dokumentu, modyfikowania go i dokonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym;

Przewidywana liczba uczestniczek: 1

Łączna ilość godzin szkolenia: średnio 150, zajęcia mogą odbywać się w trybie stacjonarnym i/lub weekendowym

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny powyższego kursu.

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 7 dni od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 1 miesiąc (tj. w okresie od 09/12/2016 do 11/01/2017)

Wymogi w zakresie wykonawcy:

 • Posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy,
 • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji,
 • Zapewnienie uczestniczkom przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
 • Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje (proszę o opisanie sposobu przeprowadzenia egzaminu),
 • Wydanie uczestniczce zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje (proszę o doprecyzowanie rodzaju certyfikatu w ofercie).
 • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.
 • Powinien posiadać znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). W przypadku Wykonawcy nieposiadającego udokumentowanego znaku jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES), konieczne jest udokumentowanie przez Wykonawcę spełniania przez trenerów realizujących szkolenie poniższych wymagań:
  1. wykształcenie wyższe/zawodowe lub inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,
  2. doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata,
  3. kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750 godzin).

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM i HARMONOGRAM KURSU oraz CV KADRY TRENERSKIEJ.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź do 06/12/2016 r.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/zaprojektujsukces/

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Skip to content