ROZPOZNANIE CENOWE – Szkolenie ECDL Profile DIGCOMP 6

Firma JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z firmą SZKUTNIK Olimpia Komosińska realizuje na terenie m.in. powiatu oświęcimskiego projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków UE.

W ramach projektu chcemy zakupić 2 miejsca szkoleniowe na szkoleniu otwartym z zakresu ECDL Profile DIGCOMP 6.

Celem kursu jest zdobycie przez uczestniczki kwalifikacji m.in. z:

 • podstaw pracy z komputerem – podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z korzystaniem z urządzeń komputerowych, tworzeniem i zarządzaniem plikami oraz bezpieczeństwem danych (moduł B1);
 • podstaw pracy w sieci – podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z Internetem i usługami internetowymi: przeglądaniem Internetu, efektywnym wyszukiwaniem informacji w Internecie, komunikacją online i pocztą elektroniczną (moduł B2);
 • przetwarzania tekstów – znajomość aplikacji do edycji tekstu podczas tworzenia dokumentów, ich formatowania i drukowania (moduł B3);
 • arkusze kalkulacyjne – znajomość budowy arkusza kalkulacyjnego, umiejętności tworzenia dokumentu, modyfikowania go i dokonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym (moduł B4);

Przewidywana liczba uczestniczek: 2

Łączna ilość godzin szkolenia: średnio 100

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny powyższego kursu.

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 7 dni od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 1 miesiąc (tj. w okresie od 01/12/2016 do 02/01/2017)

Wymogi w zakresie wykonawcy:

 • Posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy,
 • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji,
 • Zapewnienie uczestniczkom przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
 • Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje (proszę o opisanie sposobu przeprowadzenia egzaminu),
 • Wydanie uczestniczce zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje (proszę o doprecyzowanie rodzaju certyfikatu w ofercie).
 • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.
 • Powinien posiadać znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). W przypadku Wykonawcy nieposiadającego udokumentowanego znaku jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES), konieczne jest udokumentowanie przez Wykonawcę spełniania przez trenerów realizujących szkolenie poniższych wymagań:
  1. wykształcenie wyższe/zawodowe lub inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,
  2. doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata,
  3. kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750 godzin).

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM i HARMONOGRAM KURSU oraz CV KADRY TRENERSKIEJ.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź do 27/11/2016 r.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/zaprojektujsukces/

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1)_Lista_sprawdzajaca_kwalifikacje

2)_Material o kwalifikacjach EFS

Skip to content