ROZPOZNANIE CENOWE – PRACOWNIK BIUROWY

Firma Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy wspólnie z JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu organizowane będzie dla uczestników szkolenie z zakresu pracownik biurowy.

W związku z tym zwracamy się do Państwa o wycenę poszczególnych zakresów szkolenia:

I) Komunikacja w biurze:

  1. Komunikacja pionowa i pozioma w zespole
  2. Obsługa klienta bezpośrednia
  3. Obsługa klienta przez telefon i Internet

II) Organizacja czasu pracy:

  1. Organizacja czasu pracy – ranga zadań

2. Praca z kalendarzem

  1. Organizacja i obsługa spotkań

III) Organizacja i funkcjonowanie biura:
1. Organizacja pracy biurowej
2. Rodzaje, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów
3. Prowadzenie i obsługa korespondencji

I.   Termin: (wstępny/ruchomy) z rozpoczęciem od 12.09.2016 do 20.09.2016 w wymiarze 32 godzin zegarowych.
II.  Liczba osób:  grupa około 10 uczestników – prosimy o podanie ceny za przeszkolenie jednego uczestnika.

Proszę przedstawić wycenę która obejmuje :

1. Organizację i przeprowadzenie szkolenia na pracownika biurowego  z uwzględnieniem:
– sala wykładowa – proszę o podanie miejsca odbywania szkoleń.
– materiały szkoleniowe adekwatne do typu zajęć.
– wykładowców posiadających niezbędne kompetencje, umiejętności i uprawnienia do realizacji wyżej wymienionego     zadania, udokumentowane doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat – proszę o przesłanie CV.
– niezbędne warunki lokalowe do odbycia zajęć teoretycznych i praktycznych.
– przerwa regeneracyjna.
2. Egzamin wewnętrzny.
3. Wydanie certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w kursie i uzyskane kompetencje.

Szkolenie ma prowadzić do nabycia kompetencji w rozumieniu wytycznych MR (pkt 5 załączonego pisma).

Proszę o wskazanie wymiaru szkolenia przy czym jako 1 godzinę szkolenia/kursu należy rozumieć godzinę zegarową (60 minut). W szkoleniu możliwy jest udział osób z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.

Przedstawiony przez oferentów program szkolenia będzie podlegał ocenie pod kątem spełniania wymogów potwierdzenia zdobycia kompetencji.

Oferty nie spełniające wyżej wymienionych oczekiwań nie będą rozpatrywane.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie ofert do 09.09.2016 r. Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście.

Na adres email: siph@siph.pl;

adres pocztowy: Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa Rynek 1 A, 58-100 Świdnica.

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1)_Lista_sprawdzajaca_kwalifikacje

2)_Material o kwalifikacjach EFS

Skip to content