ROZPOZNANIE CENOWE – Usługa doradcza

ROZPOZNANIE CENOWE – Usługa doradcza

JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków UE.

W ramach projektu realizowana będzie usługa doradztwa indywidualnego w zakresie opracowania biznesplanów dla min. 24 uczestników. Usługa doradcza powinna być realizowane w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Załącznik 12 Minimalne wymagania jakościowe projektu regulaminu konkursu POWR.01.02.02-IP.10-02-002/15 oraz Regulamin Udzielania Wsparcia Finansowego na Rozwój Przedsiębiorczości i Samozatrudnienia i jego załączniki (https://jmm.net.pl/centrumpracy/).

 

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest w oparci o rozeznanie rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72221000-0 usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, 85312320-8 usługi doradztwa.

 

Przewidywany termin uruchomienia wsparcia – nie wcześniej, niż 14 dni od opublikowania niniejszego rozpoznania, nie później niż miesiąc, od opublikowania niniejszego rozpoznania tj. do 11/02/2018.

 

Wymiar wsparcia na osobę: średnio 10 godzin/os. (1 godz. = 60 min.)

 

Przewidywana liczba uczestników: od 1 do 24 osób

 

Termin świadczenia usługi: od podpisania umowy do 31 marca 2018 roku.

Zakres zadań obejmie m.in.:

 • doradztwo indywidualne w zakresie opracowania biznesplanu tj.:

– struktura biznesplanu,

– plan działania firmy,

– aspekty finansowe biznesplanu,

– praktyczne aspekty związane z opracowaniem biznesplanu (najczęściej popełniane błędy i analiza przykładowych biznesplanów – studium przypadku),

 • wsparcie w zakresie indywidualnych kwestii opracowania biznesplanu, w tym planowania zarządzania i rozwoju firmy,
 • kwestie opracowania biznesplanu wg załączników z Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego na Rozwój Przedsiębiorczości i Samozatrudnienia,
 • inne zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, które wymagają wyjaśnienia,
 • konsultacje, weryfikacja i wprowadzanie korekt w opracowywanych biznesplanach.

 

Forma zaangażowania: umowa cywilnoprawna.

 

Wymagania od kandydata:

 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie min. 2-letniego doświadczenia jako doradca biznesowy, w  tym min. 200 godzin doradztwa w zakresie prowadzenia usług w obszarze doradztwa (indywidualnego i/lub specjalistycznego) dla przedsiębiorstw lub doradztwa dla osób pragnących i/lub rozpoczynających jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie tworzenia biznes planów,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • osobiste świadczenie usług,
 • dostarczenie pełnej dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od zakończenia usługi,
 • uczestniczenie w działaniach ewaluacyjnych projektu (odpowiadanie na maile, telefony, udział w spotkaniach podsumowujących, wypełnianie sprawozdań, ankiet ewaluacyjnych),
 • ochrona danych osobowych oraz współpraca z personelem projektu,
 • informowanie uczestników o współfinansowaniu projektu i działań ze środków Unii Europejskiej,
 • prawidłowe i efektywne realizowanie powierzonych zadań.

JMM w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych powyżej wymaga przedłożenia CV wraz ze szczegółowym opisem doświadczenia. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia informacji zawartych w dokumentach.

Warunki pracy
Miejsca spotkań (sale) zapewnia Zamawiający. Doradca będzie do dyspozycji uczestników również pod telefonem i mailem. Zamawiający nie zapewnia doradcom zwrotu kosztów dojazdu czy zakwaterowania na potrzeby  spotka  ń z uczestnikami projektu. Zamawiający nie zapewnia również doradcom sprzętu (komputerów, laptopów) do wypełniania dokumentacji projektowej.

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy:

 1. którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 3. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 5. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 6. którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:
 7. wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
 8. uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
 9. którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia;
 10. wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

Kryterium oceny ofert – Cena brutto – 100 %

Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 100 pkt, pozostałe wg zależności:

C=(Cn/Co)*70

Gdzie

Cn – cena oferty najkorzystniejszej

Co – cena oferty rozpatrywanej

Porównaniu przez Zamawiającego podlegać będą ceny brutto ofert. W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 100.

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie ofert do 22.01.2018 r., do godz. 16.00 na wzorze formularz oferty DB

 

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz oferty DB
 2. CV kandydata na doradcę
 3. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa powyżej.

Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście. Na adres email: biuro@jmm.net.pl

adres pocztowy:

JMM Mariusz Lewandowski

Biuro Projektu „CENTRUM PRACY…”

Rynek 55/16

58-200 Dzierżoniów

Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczone zostały tutaj:

https://jmm.net.pl/centrumpracy/

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych

.

DO POBRANIA:
Skip to content