ROZPOZNANIE CENOWE – Usługa ekspercka

ROZPOZNANIE CENOWE – Usługa ekspercka

JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków UE.

 

W ramach projektu realizowana będzie usługa ekspercka polegająca na ocenie merytorycznej Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (JDI) wraz z załącznikami, między innymi: biznes planów i harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego (WP). Usługa w postaci oceny merytorycznej wniosków powinna być realizowane w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Załącznik 12 Minimalne wymagania jakościowe projektu regulaminu konkursu POWR.01.02.02-IP.10-02-002/15 oraz Regulaminem Udzielania Wsparcia Finansowego na Rozwój Przedsiębiorczości i Samozatrudnienia.

 

Przewidywany termin uruchomienia wsparcia – nie wcześniej, niż 14 dni od opublikowania niniejszego rozpoznania, nie później niż miesiąc, od opublikowania niniejszego rozpoznania tj. do 28/02/2018.

Przewidywana liczba wniosków JDI: od 1 do 20 wniosków

Przewidywana liczba wniosków WP: od 1 do 20 wniosków

Termin świadczenia usługi: od podpisania umowy do 30 czerwca 2018 roku.

 

Zadania Członka (Eksperta) Komisji Oceny Wniosków:
1) przeprowadzenie oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych i pomostowych złożonych przez uczestników,
2) zweryfikowanie biznes planów i pozostałych załączników do wniosku,
3) sporządzenie listy wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów,
4) wyłonienie wniosków, które rekomendowane są do otrzymania wsparcia finansowego.

Posiedzenia Komisji Oceny Wniosków będą odbywały się w Biurze Projektu w Dzierżoniowie. Ocena będzie mogła być prowadzona stacjonarnie (w salach zapewnionych przez Zamawiającego w Dzierżoniowie, ul. Rynek 55/16) lub niestacjonarnie.

Do zadań eksperta zatrudnionego przez Wykonawcę i realizującego usługę będzie należało:
– pełnienie funkcji eksperta – członka Komisji Oceny Wniosków;
– uczestniczenie w pracach Komisji Oceny Wniosków;
– przeprowadzenie oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami, między innymi: biznes planów i harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego.

Każdy wniosek podlegać będzie ocenie merytorycznej dokonanej przez dwóch losowo wybranych członków KOW.
Ocenie będzie podlegało co najmniej 20 Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz 20 Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.

Przeprowadzenie oceny merytorycznej będzie odbywać się wyłącznie w oparciu o kartę oceny merytorycznej według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego na Rozwój Przedsiębiorczości i Samozatrudnienia (https://jmm.net.pl/centrumpracy/).

Ponadto do obowiązków Członka Komisji Oceny Wniosków będzie należało:
– udział w sporządzeniu Listy Rankingowej Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji rekomendowanych do otrzymania dotacji, uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów;
– przeprowadzenie powtórnej oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji, w przypadku złożenia przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu protestu, po otrzymaniu informacji o negatywnej decyzji KOW;
– udział w sporządzaniu protokołu z przebiegu prac KOW.

 

Forma zaangażowania: umowa o dzieło.

 

Wymagania od kandydata

 • posiadać wykształcenie wyższe,
 • posiadać min. 3-letniego doświadczenia z zakresu prowadzenia i/lub promocji przedsiębiorczości, w szczególności oceniane będzie doświadczenie w prowadzeniu ocen biznesplanów, studiów wykonalności itp.,
 • osobiste świadczenie usługi,
 • korzystać z pełni praw publicznych, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie być karanym za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kandydat na eksperta nie może występować jako wnioskodawca oraz nie może być członkiem organów/podmiotów, oraz nie może posiadać udziałów w podmiotach ubiegających się o dotacje w ramach projektu,
 • wyrażać gotowość do uczestniczenia w posiedzeniach Komisji Oceny Wniosków zgodnie z orientacyjnym harmonogramem,
 • dostarczyć pełną dokumentacje wymaga przez Zamawiającego w terminie 7 dni od zakończenia usługi.
 • uczestniczyć w działaniach ewaluacyjnych projektu (odpowiadanie na maile, telefony, udział w spotkaniach podsumowujących, wypełnianie sprawozdań, ankiet ewaluacyjnych),
 • ochrona danych osobowych oraz współpraca z personelem projektu,
 • informować uczestników o współfinansowaniu projektu i działań ze środków Unii Europejskiej,
 • prawidłowo i efektywnie realizować powierzone zadania.

 

JMM w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych powyżej wymaga przedłożenia CV wraz ze szczegółowym opisem doświadczenia. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia informacji zawartych w dokumentach.

 

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie ofert do 14.02.2018 r. na wzorze formularz oferty kow i CV

 

Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście. Na adres email: biuro@jmm.net.pl

adres pocztowy:

JMM Mariusz Lewandowski

Biuro Projektu „CENTRUM PRACY…”

Rynek 55/16

58-200 Dzierżoniów

 

Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczone zostały tutaj:

https://jmm.net.pl/centrumpracy/

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych

Z postępowania wykluczono Wykonawców:

 1. Którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 3. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 5. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 6. którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:
 7. wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
 8. uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
 9. którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia;
 10. wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

.

DO POBRANIA:
Skip to content