ROZPOZNANIE CENOWE – Usługa pośrednictwa pracyJMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków UE.

W ramach projektu realizowana będzie usługa pośrednictwa pracy dla uczestników projektu należących do grupy NEET, w tym osób z niepełnosprawnościami. Pośrednictwo pracy ma na celu reintegrację uczestnika z rynkiem pracy (wsparcie w wejściu/powrocie na rynek pracy) oraz osiągnięcie efektu polegającego na jak najtrafniejszym doborze, w możliwie krótkim terminie odpowiedniego stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy oraz właściwego kandydata na dane stanowisko pracy, odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy. Wsparcie w postaci pośrednictwa pracy powinno być realizowane w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Załącznik 12 Minimalne wymagania jakościowe projektu regulaminu konkursu POWR.01.02.02-IP.10-02-002/15.

Przewidywany termin uruchomienia wsparcia – nie wcześniej, niż 7 dni od opublikowania niniejszego rozpoznania, nie później niż 2 miesiące, od opublikowania niniejszego rozpoznania tj. w okresie od 19/11/2016 do 18/01/2017.

Wymiar wsparcia na osobę: średnio 5 godzin/os.

Przewidywana liczba uczestników: od 1 do 70 osób

Termin świadczenia usługi: od podpisania umowy do 31 grudnia 2017 roku.

 

Zakres zadań obejmie m.in:

• wsparcie w przygotowaniu wraz z uczestnikiem dokumentów aplikacyjnych,
• stałe utrzymywanie i nawiązywanie nowych kontaktów z zakładami pracy zatrudniającymi lub chcącymi zatrudniać pracowników,
• pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach pracy,
• udzielanie wszystkim zainteresowanym informacji o wolnych miejscach pracy i możliwościach jej podjęcia, a także o możliwościach jej poszukiwania,
• negocjowanie z podmiotami zatrudniającymi, warunków pracy dla przyszłych pracowników i udzielanie podmiotom zatrudniającym pomocy przy ustalaniu tych warunków,
• dystrybucja wolnych miejsc pracy wśród osób zainteresowanych podjęciem pracy,
• dobór kandydatów na konkretne miejsce pracy zgodnie z ich kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym oraz wymaganiami i sugestiami podmiotu zatrudniającego, na podstawie IPD oraz wniosków ze spotkań z doradcą zawodowym,
• wsparcie w kwestiach formalnych w związku z realizacją projektu,

 • gromadzenie kopii ofert pracy,
 • prowadzenie rejestru pośrednictwa pracy,
  • wsparcie w pojawiających się sytuacjach trudnych w życiu zawodowym i społecznym, w tym mediacje w sytuacjach trudnych w miejscu pracy, współpraca z pracodawcami,
 • wsparcie w trakcie rozmowy rekrutacyjnej i/lub wprowadzenie do miejsca zatrudnienia,
  • pozyskiwanie inf. o lokalnym rynku pracy,
  • przechowywanie i aktualizowanie inf. o lokalnym rynku pracy,
 • ochronę danych osobowych uczestników,
 • współpracę z personelem projektu.Miejsce realizacji usługi: powiat dzierżoniowski/woj. dolnośląskie/Polska.

Forma zaangażowania: umowa cywilnoprawna.

Wymagania od kandydata

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • posiada wykształcenie min. średnie,
 • posiada min. 12 – miesięczne doświadczenie w pracy w inst. rynku pracy (i/lub publ. służbach zatrudnienia/PUP-y),
 • osobiste świadczenie usługi.

W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Oferent musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań wykonywanych na rzecz JMM. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa w poprzednim zdaniu, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:

 • w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
 • w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy).
 • w przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Fun-duszu Spójności wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów),
 • znajomość problematyki rynku pracy oraz przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.),
 • umiejętność prowadzenia aktywnego wywiadu, pozyskiwania informacji, negocjacji,
 • swoboda wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • doświadczenie w organizacjach zajmujących się problematyką bezrobocia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i odpowiedzialność,
 • odporność na stres,
 • kreatywność,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • przedsiębiorczość.

Warunki pracy
Miejscem pracy osoby zatrudnianej w tym charakterze może być m.in. Biuro Projektu w Dzierżoniowie. Pośrednik będzie wykonywał szereg czynności biurowych, będzie kontaktował się z obydwoma zainteresowanymi stronami osobiście, za pośrednictwem telefonu i mailowo.

Formy realizacji pośrednictwa pracy

 • bezpośredni kontakt pracownika z osobą bezrobotną, poszukującą pracy w celu przedstawienia propozycji odpowiedniej pracy lub innej propozycji pomocy;
 • bezpośredni kontakt pracownika z pracodawcą w celu pozyskania oferty pracy, przyjęcia zgłoszenia oferty pracy lub przedstawienia propozycji pomocy;
 • udostępnianie ofert pracy do samodzielnego zapoznania się przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy;
 • zgłaszanie ofert pracy bez konieczności bezpośredniego kontaktu pracodawcy z pracownikiem;
 • giełda pracy będąca zorganizowaną formą bezpośredniego kontaktu pracodawcy z wieloma kandydatami, w celu pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom tego pracodawcy;
 • targi pracy będące zorganizowaną formą bezpośredniego kontaktu wielu pracodawców z wieloma kandydatami do pracy w celu prezentacji ofert pracy lub propozycja miejsc pracy oraz pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom poszczególnych pracodawców.

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie ofert do 18.11.2016 r. na wzorze formularz oferty pp

Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście. Na adres email: biuro@jmm.net.pl

adres pocztowy:

JMM Mariusz Lewandowski

Biuro Projektu „CENTRUM PRACY…”

Ul. Batalionów Chłopskich 7b

58-200 Dzierżoniów

Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczone zostały tutaj:

https://jmm.net.pl/centrumpracy/

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych

Skip to content