ROZPOZNANIE RYNKU nr POWER0102/SZKOLENIA/9

 

W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsc szkoleniowych w ramach kursów kandydatów na księgowego – I stopień (planowana liczba osób objętych szkoleniami: min. 1, max. 25)

  • Kurs dla kandydatów na KSIĘGOWEGO

 

 

Miejsce i termin składania ofert

  1.  Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego rozpoznania rynku muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu, Ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice.
  2.  Termin składania ofert upływa 20.04.2018 o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2018 o godz. 13.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Daria Juras

Tel. 570-008-290

e-mail: daria.juras@jmm.net.pl 

Skip to content