ROZPOZNANIE RYNKU nr RPOWS0622/SZKOLENIA/4/1 – Szkolenie gastronomiczne

JMM Mariusz Lewandowski w związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizacje kursu gastronomicznego (kucharskiego) zakończonego egzaminem.

 

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice (Budynek Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach).
  2. Termin składania ofert upływa 11 września 2018 r., do godziny 15:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

 

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Małgorzata Pawłowska

tel: 530 981 978 

e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content