.

ROZPOZNANIE RYNKU WRPO0076/SZKOLENIA/21 – stylizacja paznokci

POSZUKIWANY WYKONAWCA SZKOLENIA – ROZPOZNANIE RYNKU WRPO0076/SZKOLENIA/21

W oparciu o ustalone kryteria w dniu 30.10.2019 wybrano wykonawcę tj.:

PROGRESJA CENTRUM SZKOLEŃ KOSMETYCZNYCH

z siedzibą przy ul. Zeylanda 1, 60-808 Poznań, NIP 784 227 12 23, REGON 301 72 40 67.

Cena 1400,00 zł osoba.

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie Subregionu Pilskiego i Subregionu Poznańskiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych. Uczestnikami projektu są os. bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo, mieszkańcy Subregionu Pilskiego i Subregionu Poznańskiego defaworyzowani na rynku pracy, pow. 29 r.ż, z wyłączeniem rolników.

W ramach projektu planujemy zakupić:

  • 1 miejsce szkoleniowe na szkoleniu otwartym pn. kurs z zakresu stylizacji paznokci, liczba godzin: min. 32 max. 40

Czas przeznaczony na egzamin nie jest wliczany do godzin kursu.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania pracy w charakterze manicurzystki.

Minimalny zakres szkolenia powinien obejmować manicure hybrydowy i żelowy.

Miejsce realizacji szkolenia: zaleca się aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie województwa wielkopolskiego, subregion poznański, np. w miejscowości Poznań.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny powyższego szkolenia wraz z ceną za 1 podejście do egzaminu. Koszty ewentualnych badań lekarskich pokrywa JMM.

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 14 dni od opublikowania niniejszego rozpoznania, nie później niż 1 miesiąc (tj. w okresie od 04/11/2019 do 03/12/2019)

Tryb szkolenia: stacjonarny lub weekendowy

Wymogi w zakresie wykonawcy:

  • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
  • Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dot. organizowania i przeprowadzenia kursu wymienionego powyżej,
  • Zapewnienie sali oraz sprzętu zarówno do realizacji zajęć teoretycznych jak i praktycznych adekwatnych do przedmiotu szkolenia,
  • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia, posiadający uprawnienia trenerskie do prowadzenia kursu w zakresie przedmiotu zapytania,
  • Zapewnienie uczestnikowi przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
  • Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego oraz zapewnienie jednego podejścia do egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje,
  • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM i PROPONOWANY HARMONOGRAM KURSU oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ i OPIS PROFILU KANDYDATA KURSU.

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź najdalej do 28/10/2019 r.

Załączniki: Wzór umowy – POBIERZ

Wzór formularza – POBIERZ

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Małgorzata Pawłowska
tel: 530-981-978
e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

Skip to content