JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z Fundacją AD INFINITUM realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 536 171,71 zł

CEL PROJEKTU


Celem projektu zaplanowanym do 31/12/2018 r. jest wzrost zdolności do zatrudnienia mieszkańców woj. śląskiego wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez objęcie ich kompleksowym programem integracji społecznej i zawodowej.

UCZESTNICY


Wsparcie projektu skierowane jest do 100 mieszkańców woj. śląskiego, w wieku 18-67 lat, w tym:

 • 100% osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lekkiej, umiarkowanej lub znacznej lub orzeczeniem równoważnym, jak orzeczenie wydane dla celów rentowych (dalej: ON),
 • 60 kobiet
 • min. 10% UP będą stanowić ON o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i/lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną i/lub osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Preferować będziemy:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryt. dochodowego, o którym mowa w ustawie z 12.03.2004r. o pomocy społecznej,
 • ON korzystający z PO PŻ (o ile projekt nie pokrywa się wsparciem tow. PO PŻ),
 • bezdomne.

WSPARCIE JAKIE OFERUJEMY W RAMACH PROJEKTU

 • opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
 • doradztwo i poradnictwo zawodowe oraz specjalistyczne
 • warsztaty aktywizacji
 • opiekę mentora
 • pośrednictwo pracy
 • usługi o charakterze zdrowotnym np. zajęcia rehabilitacyjne
 • szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym (8,54 zł brutto/godz.)
  [tematyka szkoleń będzie wybrana zgodnie z predyspozycjami uczestnika]
 • szkolenia IT np. ECDL, AUTODESK, MICROSOFT
 • 3-miesięczne staże zawodowe ze stypendium stażowym 997,40 netto („na rękę”)

REKRUTACJA


Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, nie dłużej jednak niż do 30.04.2018 r.

Przewiduje się 5 fazy rekrutacji (śr.10 osób/grupa; 100 os.) – formularze złożone do:

15/03/2017 – gr 1,2

15/06/2017 – gr 3,4

15/09/2017 – gr 5,6

15/12/2017 – gr 7,8

30/03/2018 – gr 9,10


Rekrutacja krok po kroku:

1. Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne

2. Wypełniasz i podpisujesz

3. Dostarczasz do nas (mailowo, pocztą tradycyjną, osobiście lub przez zaufaną osobę)

4. Czekasz na kontakt (48h od otrzymania dokumentów)

5. Ustalamy termin i miejsce rozmowy rekrutacyjnej

6. Rozmowa rekrutacyjna

JESTEŚ W PROJEKCIE!

LISTY RANKINGOWE


SŁOWNIK POJĘĆ


Ścieżka reintegracji

Zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób lub rodzin z ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Ścieżka reintegracji może być realizowana w ramach jednego projektu (ścieżka udziału w projekcie) lub – ze względu na złożoność problemów i potrzeb danej osoby lub rodziny – wykraczać poza ramy jednego projektu i być kontynuowana w innym projekcie lub pozaprojektowo. Wsparcie w ramach ścieżki reintegracji może być realizowane przez jedną lub przez kilka instytucji zazwyczaj w sposób sekwencyjny.

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2015 poz. 163 z późn. zm.) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz. U. Z 2011 r. Nr 43 poz. 225 z późn. zm.);
 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. 2016, poz. 575);
 4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.
 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);
 6. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);
 7. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 8. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
 9. osoby niesamodzielne, tj. osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 10. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 11. osoby korzystające z PO PŻ.
Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

to osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należą także osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, otoczenie tych osób lub społeczność lokalna, w której zamieszkują;
 2. społeczność lokalna, którą cechuje co najmniej jedna z przesłanek wykluczających, o których mowa w pkt 2 Słownika;
 3. społeczność lokalna, która zamieszkuje obszary zdegradowane w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 lub jej udział jest niezbędny w rewitalizacji, o której mowa o ww. wytycznych.
USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rozdział 2, Orzekanie o niepełnosprawności

Art. 3.

 1. Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów określonych ustawą:

1) znaczny;

2) umiarkowany;

3) lekki.

(…)

Art. 4.

 1. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 1. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 1. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

(…)”.

AKTUALNOŚCI


GALERIA


WARSZTATY INTEGRACYJNE 25-27.09.2017 – Ośrodek Wypoczynkowy „ORLE GNIAZDO HUCISKO”


DSC_0446DSC_0447DSC_0452DSC_0461 DSC_0451 - KopiaDSC_0457 - KopiaDSC_0499 DSC_0501jmm_plakat-A3_Od-wykluczenia-do-zatrudnienia_v2_2017-04-05  DSC_0481 DSC_0508

jmm_Od-wykluczenia-do-zatrudnienia_2017-04-05_1920x700

KONTAKT


BIURO PROJEKTU

Biuro Projektu czynne od pon.-pt. w godz.: 9:00-16:00

Budynek Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice

Tel. 32 442 00 64

Tel. 530 981 978

Fax. 61 654 90 30

Email: wz@jmm.net.pl

www.jmm.net.pl/WZ

www.facebook.com/WZJMM

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Skip to content