JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
p

Dofinansowanie projektu: 1 354 289,90 zł

CEL PROJEKTU

Celem projektu, zaplanowanym do 31.12.2019 r., jest wzrost zdolności do zatrudnienia mieszkańców powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, miechowskiego i krakowskiego, przez objęcie ich kompleksowym programem integracji społecznej i zawodowej.

DO KOGO KIERUJEMY PROJEKT

Wsparcie projektu skierowane jest do 100 osób powyżej 18 roku życia, z obszaru 6 powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, miechowskiego i krakowskiego w tym:

 • osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:
  • osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego,
  • osób korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do społeczności lokalnych na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją,
 • otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • 55 kobiet
 • 100 % osób o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie)

Pierwszeństwo udziału będą miały:

 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

Doradztwo oraz poradnictwo zawodowe i specjalistyczne

Warsztaty aktywizacji

Pośrednictwo pracy

Szkolenia zawodowe (+ stypendia szkoleniowe 8,54 zł brutto/h)

Szkolenia IT np. ECDL, AUTODESK, MICROSOFT + stypendia szkoleniowe 8,54 brutto/h

Staże (997,40 zł netto/miesiąc)

Usługi o charakterze zdrowotnym (np. zajęcia rehabilitacyjne)

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE
r

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych. W celu odpowiedniego przygotowania spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

HARMONOGRAM WSPARCIA

LISTY RANKINGOWE

Listy rankingowe

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, nie dłużej jednak niż do 30.12.2018 r.
REKRUTACJA KROK PO KROKU

1.

Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne.

2.

Wypełniasz i podpisujesz.

3.

Dostarczasz do nas (mailowo, pocztą tradycyjną, osobiście lub przez zaufaną osobę).

4.

Czekasz na kontakt (48h od otrzymania dokumentów).

5.

Ustalamy termin i miejsce rozmowy rekrutacyjnej.

6.

Rozmowa rekrutacyjna.

JESTEŚ W PROJEKCIE!

KONTAKT

Biuro projektu

Adres: ul. Zawierciańska 6, 32-310 Klucze
Telefon: 577 912 900
Fax: 61 654 90 30
e-mail: wz-2@jmm.net.pl
www.jmm.net.pl/wzmalopolskie
www.facebook.com/

AKTUALNOŚCI

Skip to content