Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej


Informujemy, iż zakończyła się ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych przez uczestników projektu „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!” realizowanego w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową wniosków, które uzyskały minimum punktowe i są rekomendowane do otrzymania wsparcia.

Lista rankingowa 05.07.2017

Informujemy, iż zgodnie z § 6 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, uczestnikom projektu przysługuje możliwość odwołania.

Skip to content